Admitere online la SNSPA

Anul acesta, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) organizează admiterea în mediul online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro.

Concursul de admitere la studiile universitare de licenţă cuprinde două etape: preînscrierea online și admiterea.

Preînscrierea online se desfășoară în perioada 18 mai – 16 iunie 2020, pentru toate facultățile din cadrul SNSPA.

Admiterea la programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Administrație Publică, Facultății de Comunicare și Relații Publice și Facultății de Management se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, respectiv media clasei a XI-a, în corelaţie cu opțiunile candidatului și promovarea examenului de Bacalaureat, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2020-2021.

Facultatea de Științe Politice a continuat înscrierile online la pretestare, începute în luna februarie 2020. Candidații înscriși la Facultatea de Științe Politice vor participa la o pretestare online, care constă în rezolvarea prin mijloace electronice a unui test grilă la disciplinele și tematica anunțate deja pe website-ul facultății.

“Traversăm o perioadă plină de incertitudini, iar criza actuală generată de pandemia de coronavirus va avea, cu siguranță, repercusiuni majore asupra întregului sistem educațional. Cu toții suntem afectați și cu toții trebuie să ne adaptăm situației schimbate fundamental. Însă, pentru elevii claselor a XII-a, această criză a venit într-un moment crucial, iar universitățile trebuie să le ofere o modalitate de admitere adaptată condițiilor actuale. SNSPA le oferă liceenilor posibilitatea de a se preînscrie, pe baza mediei generale din clasa a XI-a, și de a afla care sunt șansele reale de a fi admis la facultate, înainte de începerea examenului de bacalaureat, când vom afișa lista candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor. Ulterior, vor fi declarați admiși la facultate doar cei care vor încărca în platforma online dovada promovării examenului de bacalaureat.

Lansăm o platformă de admitere online, user friendly, accesibilă de acasă, pentru a nu-i scoate pe candidați din zona lor de confort și de siguranță. Printr-o comunicare directă, constantă și foarte implicată, SNSPA va fi alături de candidați, mult mai mult decât înainte, oferindu-le sprijin pe tot parcursul înscrierii.”, a susținut rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie.

Cum se desfășoară admiterea online la SNSPA

Candidații vor accesa platforma de admitere în perioada 18 mai – 16 iunie 2020 și vor deschide un cont de utilizator. Platforma poate fi utilizată cu ușurință de pe orice dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă, telefon mobil, cu acces la rețeaua de internet. Pentru preînscriere, candidații vor completa câmpurile obligatorii, vor încărca documentele fotografiate/scanate, vor selecta programe de studii, de la toate facultățile din SNSPA, forma de învățământ (ZI/ID) și regimul de finanțare (locuri la buget/cu taxă).

Programe de studii predate în limba română: Administraţie publică, Administraţie europeană, Comunicare şi relaţii publice, Publicitate, Management, Știinţe politice, Relaţii internaţionale şi studii europene, Sociologie şi Psihologie

Program de studii predat în limba engleză: Communication and Emerging Media

Candidații care se vor înscrie la Facultatea de Administrație Publică, Facultatea de Comunicare și Relații Publice sau la Facultatea de Management vor completa media generală obținută în clasa a XI-a, care va reprezenta media de admitere, iar pentru departajare, în cazul mediilor egale, vor completa media obținută în clasa a XI-a, la disciplina Limba și literatura română. Candidaţii care optează pentru un program de licență organizat în limbă străină vor încărca suplimentar o scrisoare de motivație în limba engleză, notată cu calificativul ”admis” sau ”respins”.  

Cei preînscriși la Facultatea de Științe Politice vor participa la o pretestare online care constă în rezolvarea prin mijloace electronice a unui test grilă, la disciplinele și tematica anunțată deja pe website-ul facultății. Testul se va desfășura timp de 40 de minute și va avea maximum 30 de întrebări extrase aleatoriu.

Înainte de începerea examenului de bacalaureat, SNSPA va afișa lista tuturor celor care s-au preînscris. Duminică, 21 iunie 2020, SNSPA va afișa un clasament al tuturor candidaților, în funcție de media generală a clasei a XI-a, pentru cei preînscriși la Facultatea de Administrație Publică, Facultatea de Comunicare și Relații Publice și la Facultatea de Management, și în funcție de nota obținută la pretestare, pentru candidații Facultății de Științe Politice.

Pentru a fi admiși la toate facultățile din SNSPA la care s-au înscris, după susținerea examenului de Bacalaureat și afișarea notelor la toate disciplinele, candidații vor încărcă în platforma de admitere online dovada promovării examenului de Bacalaureat.

După afișarea listelor cu toți candidații admiși pe locurile de la buget și taxă, fiecare candidat va confirma locul la programul de studii la care a fost admis și se va înmatricula.

Redirecționarea cotelor din impozitul pe venit pentru entitățile nonprofit și de cult va putea fi realizată până la data de 30 iunie

Persoanele care vor să redirecționeze sume din impozitul pe venit aferent anului 2019 către ONG-uri și alte entități nonprofit sau unitãți de cult vor putea sã depunã formularele cu datele entităților/unităților de cult alese până la data de 30 iunie 2020, noul termen stabilit și pentru depunerea declarației unice.

Ca urmare a declanșării pandemiei coronavirus, Ministerul Finanțelor Publice a propus prorogarea mai multor termene de declarare și plată a obligațiilor fiscale, iar, în acest context, neintroducerea prorogării termenului până la care se depune formularul 230 – Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat – ar fi condus la diminuarea fondurilor atrase de entitățile nonprofit și unitățile de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

Bonificațiile acordate pentru declarația unică, de până la 10% din impozitul datorat, nu afectează sumele din impozitul pe venit aferent anului 2019 în cazul contribuabililor care dispun asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit, pe baza declarației unice. Astfel, sumele redirecționate vor fi calculate la valoarea impozitului datorat, fără diminuările oferite de bonificații.

La începutul acestui an, Guvernul a aprobat propunerea MFP de a prelungi termenul de depunere a formularului 230 de la 15 martie până la data de 25 mai, termen care a fost din nou prelungit până la data de 30 iunie.

Întrucât, în cursul anului 2019, măsura privind susținerea entităților nonprofit, a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private a fost modificată începând cu veniturile lunii aprilie 2019 (2% ianuarie – martie; 3,5% aprilie – decembrie), iar persoanele fizice care au optat pentru distribuirea sumelor din impozitul pe venit au utilizat două formulare, câte unul pentru fiecare perioadă, ANAF a publicat în luna martie a acestui an și un formular simplificat, care cuprinde ambele perioade de raportare.

Sursa: www.mfinante.ro

Începe a doua ediție a Selecției Naționale „Creatori de Educație”

Selecția națională de bune practici în învățământul primar și gimnazial românesc „Creatori de Educație” a ajuns la cea de-a doua ediție, aceasta derulându-se, anul acesta, în baza unui nou regulament. Documentul este actualizat în conformitate cu propunerile primite de la toți actorii din sistemul educațional românesc, în cadrul celor două etape de consultare publică parcurse în vederea actualizării. Regulamentul este publicat în secțiunea specifică a site-ului dedicat selecției.

„Creatori de Educație” își propune recunoașterea învățătorilor și profesorilor din ciclul primar și gimnazial care au o contribuție remarcabilă la dezvoltarea competențelor-cheie ale elevilor, prin implementarea Noului Curriculum Național. Aceasta este singura competiție dedicată exclusiv cadrelor didactice care folosesc metode și strategii didactice interactive/inovatoare, care aplică în mod creativ programele școlare la nivel primar/gimnazial, care generează schimbare/progres școlar la nivelul claselor de elevi cu care lucrează și care își adaptează demersul didactic, în mod inventiv, la nevoile și interesele elevilor. Nu în ultimul rând, în cadrul selecției se pune accent pe actul pedagogic din comunitățile dezavantajate, pe prevenirea sau reducerea absenteismului sau abandonului școlar, pe creșterea șanselor elevilor de continuare a studiilor în niveluri superioare de educație și crearea unui spațiu educațional incluziv.

Astfel, prin intermediul platformei online dedicate, creatorideeducatie.roîncepând de astăzi, 4 mai, și până ]n data de 19 iunie a.c., activitățile cadrelor didactice pot fi înscrise, crescând șansele ca profesorii propuși să fie recunoscuți public drept veritabili Creatori de Educație. Înscrierile pot fi făcute de elevi, părinți sau colegi din sistemul de învățământ, reprezentanți ai societății civile etc. De asemenea, cadrele didactice își pot înregistra singure activitățile în selecție.

În perioada 19 iunie – 17 iulie, are loc validarea online privind condițiile de eligibilitate a propunerilor înscrise. Validarea presupune verificarea corectitudinii informațiilor completate în formularul de înscriere a propunerii, prin efectuarea de verificări la nivel local, prin mijloace de comunicare online, telefon etc., în vederea obținerii datelor necesare pentru promovarea/trecerea modelului de bune practici înscris în următoarea etapă a selecției.

Ulterior, toate modelele educaționale validate vor fi publicate pe platforma creatorideeducatie.ro, în secțiunea „Listă modele de bune practici 2020”.

În intervalul 17 iulie – 21 august a.c. se va desfășura evaluarea tehnică a propunerilor validate. Aceasta va fi realizată de o comisie numită prin decizia managerului de proiect, iar la final vor fi acordate 50 de premii, după cum urmează:

  • 20 de premii pentru nivelul primar
  • 30 de premii pentru nivelul gimnazial (Trunchi Comun, Curriculum la Decizia Școlii, activități extracurriculare/extrașcolare).

Din cele 50 de premii acordate la nivel primar și gimnazial, în funcție de numărul și categoria de proiecte validate, maximum 20 de premii se vor acorda celor mai bune proiecte realizate, offline și online, în condiții speciale de urgență în contextul pandemiei cu noul coronavirus, dintre care maximum 5 premii pentru unitățile de învățământ din zone dezavantajate.

Criteriile de acordare a punctelor și grila de punctaj sunt disponibile în regulamentul selecției, ediția 2020.

În funcție de evoluția situațiilor speciale de urgență ce își fac resimțite efectele la nivel internațional și în funcție de măsurile ce vor fi luate la nivel național, termenele etapelor de organizare și desfășurare a Selecției Naționale „Creatori de Educație” (ediția a II-a, anul 2020) pot suporta modificări.

————————————–

„Creatori de Educație” este organizat în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED și sub egida Ministerului Educației și Cercetării, beneficiar al proiectului.

„Creatori de Educație” se desfășoară anual, între 2019 și 2021. Selecția națională de bune practici în educație reprezintă un element important al subactivității A.4.3 din cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED. Această subactivitate (A.4.3 – Informarea decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor educaționali relevanți privind actualizarea curriculumului național) are rolul de a informa părțile interesate, din sistemul educațional și din afara acestuia, cu privire la experiențele de succes ale cadrelor didactice în aplicarea noului curriculum, a planurilor-cadru și a programelor școlare, în învățământul primar și gimnazial.

„Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc, fiind în acest moment cel mai important proiect al Ministerului Educației și Cercetării ce vizează învățământul preuniversitar.

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul se implementează la nivel național și are 12 parteneri (instituții publice): Institutul de Științe ale Educației, 8 Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare și 3 Inspectorate școlare.

Sursa: www.edu.ro

Sectorul nonguvernamental a dotat spitalele cu echipamente și aparatură în valoare de 14 milioane de euro și a sprijinit mii de persoane vulnerabile în toate județele

● Peste 140 de unități medicale au primit sprijinul organizațiilor nonguvernamentale

● Peste 80 de ONG-uri au cumpărat echipamente de protecție și aparatură medicală în valoare de peste 13,95 milioane de euro

”Nu mai au măști mai deloc. Au început sa le sterilizeze”. ”Arad ar putea fi Suceava, în câteva zile”. ”Avem o lampă cu ultraviolete pe toată secția pe care o mutăm pe rând”. Așa arată cele mai multe mesaje pe care organizațiile nonguvernamentale le-au primit, de la începutul pandemiei COVID-19.

În vreme ce autoritățile publice ne asigurau că unitățile medicale sunt pregătite, organizațiile pregăteau primele transporturi de donații către unitățile medicale.

De la începutul pandemiei COVID-19, sectorul nonguvernamental s-a implicat în dotarea spitalelor și protejarea personalului medical. Multe din ONG-uri au pornit noi campanii sau au modificat programele pe care le aveau în derulare, pentru a strânge fonduri pentru protejarea comunităților.

Astfel, cele peste 80 organizații care au răspuns chestionarului realizat de Asociația pentru Relații Comunitare au reușit, în șapte săptămâni, să cumpere echipamente și aparatură medicală în valoare de peste 13,95 milioane euro.

Suma provine din calculul făcut de Asociația pentru Relații Comunitare și are la bază datele comunicate de respectivele organizații. Sunt alte zeci de organizații în România care au acționat în această criză, venind în ajutorul medicilor și al spitalelor, a căror contribuție nu se regăsește în aceste cifre, dar care au avut un impact important în nenumărate comunități afectate de pandemie. De asemenea, merită menționat rolul esențial pe care o mulțime de alte organizații îl au în sprijinirea grupurilor vulnerabile și care fac tot ce e posibil pentru a-și îndeplini misiunea și pentru a sprijini în continuare beneficiarii, în ciuda contextului în care ne aflăm.

Numerele ne arată impactul pe care sectorul îl are în cazul acestei crize, cât și dorința oamenilor de a se implica, prin donațiile pe care le-au făcut.

Donatorii au încredere în capacitatea noastră de a găsi soluții, iar companiile văd în noi un partener care poate produce schimbare la nivel local și național.

● Suma strânsă de organizații: 14 milioane euro

● Suma cheltuită pe aparatură și echipamente: 13,95 milioane euro

● Ventilatoare: 116

● Aparate de testare: 21

● Teste PCR: 30.793

● Monitoare: 72

● Peste 60.000 aparate medicale (injectomate, panouri, pulsoximetre, tuneluri decontaminare, lămpi sterilizare, defribilator etc.)

● Consumabile medicale: aprox 81.000

● Combinezoane: peste 41.500

● Măști chirurgicale: peste 1,5 milioane

● Măști cu filtru: 455.000

● Protecții ochi (viziere și ochelari): 66.000

● Mănuși: aprox. 875.000

● Dezinfectant: 137.000 litri

● 28 containere

● Alte echipamente de protecție: peste 60.000 (botoși, bonete, cearșafuri, costume de unică folosință etc.)

● Peste 10 tone de produse alimentare și de igienă pentru personalul medical, pacienți, persoane carantinate, izolate, vârstnici, persoane din centre sociale etc.

● Sprijinul organizațiilor a ajuns în toate județele țării

Cu ajutorul societății civile, a crescut capacitatea de testare în puncte vulnerabile ca Iași, Nădlac, Deva sau Timișoara; cu ajutorul organizațiilor, peste 30.000 teste PCR au ajuns în spitale (numărul este egal cu testele făcute de stat în toată luna martie). De asemenea, crește capacitatea de tratare a pacienților cu COVID-19 prin ridicarea de spitale modulare. Ca eforturile tuturor să aibă un impact cât mai mare și să acoperim cât mai multe nevoi urgente, este nevoie de o colaborare profesionistă, de la egal la egal, între stat și societatea civilă.

Societatea civilă, în baza relațiilor de încredere și a bunei cunoașteri a comunității, a reușit să se implice rapid, semnificativ și să ofere răgaz statului să intervină la nivel național.

De aceea, organizațiile semnatare cer autorităților să:

● Să coopereze cât mai transparent cu sectorul nonguvernamental;

● Să comunice nevoile spitalelor-suport și nevoile unităților medicale care au un risc ridicat de infectare (centrele psihiatrice, puncte de dializă, oncologice etc.) astfel încât ONG-urile și autoritățile statului să-și coordoneze eforturile, fără să le dubleze;

● Sprijin în procesul de achiziții (logistică, sprijin diplomatic). Împreună, putem comanda mai multe echipamente, la preț mai mic, de la un singur producător

● Să ușureze traversarea granițelor pentru comenzile medicale făcute de ONG-uri din spațiul UE și extra-comunitar

● Să recunoască impactul pe care societatea civilă l-a avut în această perioadă;

● Să adopte un pachet de măsuri care să sprijine organizațiile nonguvernamentale afectate de pandemie, pe modelul suportului oferit IMM-urilor

”În ultimele săptămâni organizații neguvernamentale, grupuri civice și oameni de afaceri din întreaga țară au pornit inițiative pentru a da o mână de ajutor sistemului din dorința de a crește capacitatea acestuia de a face față la efectele de sănătate publică și sociale declanșate de epidemia de coronavirus. Pentru a acoperi nevoile medicale și sociale în creștere, 17 fundații comunitare din România au îndemnat reprezentanți ai sectorului de afaceri local și persoane fizice, la solidaritate în aceste momente critice. Au mobilizat împreună cu aceștia aproximativ 1,5 milioane de euro, sumă din care pe de-o parte au fost achiziționate echipamente de protecție, aparatură medicală și dezinfectanți pentru spitalele din România, ISU, autorități de ordine publică, iar pe de altă parte a fost acordat sprijin în rândul categoriilor vulnerabile, consolidând legăturile sociale din comunități.” – Ciprian-Mihai Păiuș, Președinte executiv Federația Fundațiile Comunitare din România

Datele prezentate în comunicate se bazează pe răspunsurile și comunicările publice ale peste 80 de organizații: act for tomorrow, Asociatia 13 Cu Atitudine , Asociatia Act for Tomorrow, Asociatia Adventure Life, Asociatia Casa Share, Asociatia CERT-Transilvania, Asociatia Change for Change, Asociatia COpii pentru Viitor, ASOCIATIA DARUIESTE ARIPI, Asociatia Divers, Asociatia E-civis, Asociatia Educalise, Asociatia Happy Minds prin depreHUB, Asociatia Hercules, Asociatia Inima Copiilor, Asociatia Maini Intinse, Asociatia Manute Pricepute, Asociatia Nord, Asociatia One Source Timisoara, Asociatia Platforma Reset, Asociatia Rotary Club Castrum Deva, Asociatia Transilvania pentru promovarea bolnavilor psihici, Asociatia TRIADA, Asociatia Umanitara „Dreptul la viata” Huedin, Asociatia Umanitara Sabina, Asociatia VERDE URBAN, Asociatia Zi de BINE, Asociația ”Maria Holtzhauser”, Asociația ”Salvează o inimă”, Asociația Aradul Civic, Asociația Declic, Asociația Farmecul Vietii Asociația Județeană Babywearing Botoșani – Împreună pentru personalul medical din Botoșani, Asociația Nike de dezvoltare și ajutorare, Asociația pentru Relații Comunitare, ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A TINERILOR CU INIȚIATIVĂ, Asociația SOLIDARIS, Asociația Unda Verde, Asociația Voci pentru Democrație și Justiție – VeDem Just, Beard Brothers, Cetatea Voluntarilor, Crucea rosie, Dăruiește Viață, Fundatia Comunitara Bacau, Fundatia Comunitara Banatul Montan, Fundatia Comunitara Brasov, Fundația Comunitară București, Fundatia Comunitara Buzau, Fundatia Comunitara Cluj, Fundatia Comunitara Galati, Fundatia Comunitara Mures, Fundatia Comunitara Oradea, Fundatia Comunitara Prahova, Fundatia Comunitara Sibiu, Fundatia Comunitara Valcea, Fundatia Conservation Carpathia, fundatia Light into Europe, Fundatia pentru Copii Ronald McDonald, Fundatia pentru Parteneriat, Fundatia Terre des hommes, Fundatia UBB, Fundația Comunitară Dâmbovița, Fundația Comunitară din Odorheiu Secuiesc, Fundaţia Comunitară Iaşi, Fundația Comunitară Timișoara, Fundația Comunitară Țara Făgărașului, Funky Citizens, Impreuna Ajutam Vatra Dornei, JCI Targu-Mures, MagiCAMP, Mixideashub SRL, Părinte Implicat-Grup de inițiativă, Politehnica Timisoara, Pretuieste Viața, Salvati Copiii Romania, Un Singur Cluj, ViitorPlus – asociatia pentru dezvoltare durabila, VIVID NEAMT.

Ministerul Culturii: Solicitare candidaturi pentru formarea Comisiei Naționale de Arheologie

Ministerul Culturii lansează invitația de a formula propuneri, în vederea constituirii Comisiei Naționale de Arheologie (mandatul 2020-2022). Propunerile vor fi însoțite de CV-uri din care să rezulte activitatea în domeniu.

În conformitate cu prevederile OG nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia Națională de Arheologie este formată din 21 de membri, specialiști în domeniu, care își desfășoară activitatea în institutele de profil arheologic, muzee, precum și în alte instituții, iar, potrivit art. 15 alin. (2):

„Membrii Comisiei Naționale de Arheologie au un mandat de 2 ani, care poate fi reînnoit consecutiv o singură dată, și sunt propuși conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, de către:

a) Comisia Națională de Arheologie;

b) Academia Română, prin institutele sale de specialitate;

c) facultățile și institutele de cercetare de specialitate din domeniul învățământului;

d) Ministerul Culturii;

e) muzeele și asociațiile profesionale în domeniu, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național.”

Suntem onorați să primim propuneri până cel târziu la data de 16 mai 2020, la adresa Ministerului Culturii, București, bd. Unirii nr. 22, Sectorul 3, 030833, în atenția Direcției Patrimoniu Cultural, prin fax, la 021.223.31.57, sau prin email: patrimoniu.cultural@cultura.ro.

Sursa: www.cultura.ro

Susține un ONG 2020 – 7 noi proiecte sociale finanțate de Fundația Orange

Fundația Orange a desemnat câștigătorii ediției 2020 a concursului “Susține un ONG”, program ce încurajează angajații Orange să se implice activ în comunitate. În 2020, fondul de finanțare „Susține un ONG” se ridică la valoarea de 223.664 lei, sumă cu ajutorul căreia vor fi susținute 7 proiecte cu impact social pozitiv. În cadrul programului anual “Susține un ONG”, angajații au oportunitatea de a propune un proiect împreună cu o organizație non-profit, iar dacă acesta este selectat câștigător, ei pot să coordoneze proiectul și să intermedieze comunicarea între Fundația Orange și ONG-ul câștigător.

Cei 7 câştigători au fost aleşi de juriul concursului format în acest an din: Oana Craioveanu (CEO și
Co-Fondator Impact Hub), Vlad Tăușance (consultant de strategie în comunicare), Măriuca Mihăilescu (jurnalist cu peste 15 ani de experiență în televiziune), Raluca Pantazi (jurnalist și editor de proiect EduPedu) şi Amalia Fodor – Director Fundaţia Orange. Proiectele câştigătoare au fost selectate pe baza următoarelor criterii de jurizare: relevanţă, durabilitate, impact, coerenţă şi contribuţie a ONG-ului partener.

„Cele 6 luni de desfășurare a proiectelor oferă angajaților Orange ocazia de a face voluntariat de impact. Această oportunitate îi ajută să cunoască mai bine ONG-ul și problemele cu care se confruntă organizația, barierele unui proiect, modul în care se comunică, modul în care se fac raportările financiare și non-financiare, precum și alte detalii de „bucătărie internă” la care, printr-o implicare de o zi-două, nu ar avea acces.  Ca urmare a acestui program, am observat că angajații, prin acest rol onorific de manager de proiect, se atașează de o cauză sau de un ONG și, ulterior, se implică pe termen lung. Acesta ni se pare cel mai mare impact al programului Susține un ONG.” a declarat Amalia Fodor, Director  Fundaţiei Orange.

Cele 7 proiecte câștigătoare vor fi implementate în decursul acestui an, iar angajații Orange vor avea rolul de coordonatori, asigurând legătura permanentă dintre fundație şi instituția parteneră:

Ambulanța pentru monumente (Iulia Costina Oancea și Asociația Monumentum)
Proiectul are ca scop lansarea și dezvoltarea “Ambulanței pentru Monumente” în Muntenia, în județele Argeș, Dâmbovița și Prahova. Alături de comunitatea locală, Asociația Monumentum va lucra pentru revitalizarea și introducerea în circuitul public și turistic a unui ansamblu de clădiri istorice abandonate. Obiectivul pe termen lung este creșterea unei comunități responsabile și cu respect față de patrimoniul construit, arhitectură și meseriile tradiționale. Mai mult, proiectul poate funcționa ca model de bună practică și în alte zone ale țării. Numărul beneficiarilor va depăși 200 de persoane, persoanele direct implicate, adulți sau copii, devenind la rândul lor ambasadori ai cauzei. 

Velocity for our Community  (Ioana Grigore și ApEAL  – Asociația pentru Educație Antreprenoriat și Leadership)
Un proiect ce îmbină educația școlară în domeniile STEM (robotică) și abilitățile soft skills pentru elevi din 6 școli gimnaziale din județul Brăila, totul sub îndrumarea echipei de robotică Velocity din cadrul Colegiului Național “Gheorghe Munteanu Murgoci” Brăila. În total, proiectul va ajuta 100 de elevi de gimnaziu și liceu să lucreze mai bine în echipă, să exerseze vorbitul în public, să-și împărtășească experiențele și să-și dezvolte inteligența emoțională, logica, gândirea critică și capacitatea de a rezolva probleme.

City Break în munții Cernei (Mirela Scurina și Asociația Montană Carpați)
O inițiativă ce își propune creșterea veniturilor comunităților locale în urma dezvoltării activităților de turism ecologic, în paralel cu promovarea și popularizarea ariei protejate “Parcul Național Domogled-Valea Cernei”. Beneficiari direcți vor fi cei aproximativ 3500 de locuitori din proximitatea munților Cernei (în special cei din localitățile izolate), iar indirecți, cel puțin 20.000 de turiști, amatori ai turismului de aventură, ecvestru, speoturism, religios, etnografic, agroturism (stâne tradiționale și produse locale agricole) care vor beneficia în fiecare an de căi de acces sigure și confortabile către această zonă pitorească a țării.

Caravana Muzeală (Mihai Nicu Cristian și Muzeul Olteniei Craiova)
Proiectul aduce cultura mai aproape de aproximativ 500 de copii din clasele 0-VIII din jud. Dolj, aflați în comunele declarate defavorizate din punct de vedere socio-economic, unde rata șomajului depășește cu mult media pe țară. Mai exact, muzeul va fi ,,relocat” în 10 școli gimnaziale unde se vor organiza ateliere cultural-educative din domeniile istorie–arheologie, ecologie și mediu, etnografie/tradiții/meșteșuguri. De asemenea, vor fi realizate kit-uri educative cu materiale multimedia (documentare) și organizate expoziții în școli cu materiale realizate de către elevi.

Centrul Solidaritatea (Cosmin Danciu Surăianu și Fundația Filantropia Timișoara)
Proiectul are ca obiectiv creșterea calității vieții persoanelor diagnosticate cu scleroză multiplă prin dezvoltarea de ședințe de kinetoterapie și consiliere psihologică, servicii ce vin în completarea tratamentului medicamentos. Totodată, proiectul include și o campanie de informare privind simptomele „derutante” ale acestei afecțiuni neurologice cronice, pentru care diagnosticarea timpurie contribuie în mod decisiv la încetinirea evoluției bolii. Numărul beneficiarilor va depăși 15.000 de persoane (bolnavii diagnosticați alături de familiile acestora).

Ingenious Drama Festival (Horia Pintilie și Asociația Ingenious Drama)
Un proiect inedit de incluziune socială cu ajutorul unor metode inovative de învățare și conștientizare. Astfel, 160 de tineri din școli de corecție și orfelinate din județul Bacău vor avea oportunitatea de a participa la ateliere de teatru și dezvoltare personală, organizate sub îndrumarea unor actori profesioniști și traineri specializați. Obiectivul proiectului este de a elimina stigma socială, de a crea o punte de comunicare între tineri (beneficiari direcți și cei peste 90 de adolescenți voluntari implicați), dar și de a încuraja dezvoltarea de inițiative similare în alte orașe ale țării. Atelierele vor avea loc în cadrul I.D. Fest, unul dintre cele mai vechi festivaluri de teatru amator tânăr din România.

Salvăm Morile de Apă (Andrei Amarghioalei și Asociația Acasă în Banat)
Prin intermediul acestui proiect, vor fi reabilitate 10 mori de apă din zona Banatului montan, monumente care aduc unicitate României și care pot genera valoare pentru comunitățile locale prin turism. Obiectivul principal este de a susține zone rurale aflate în dificultate, dar cu un potențial turistic cultural și natural ridicat. Recondiționarea morilor de apă va ajuta și la păstrarea obiceiului străvechi al măcinatului, proces ecologic și ieftin de a măcina o făină de bună calitate, ce stă la baza economiei gospodărești. Proiectul va avea impact pozitiv asupra întregii comunități locale de peste 1500 de persoane prin popularizarea localităților ca destinații turistice și promovarea unui model alternativ, sustenabil, de dezvoltare locală.


Fundaţia Orange este o organizaţie non-profit care se implică în viaţa comunităţii prin realizarea de proiecte de filantropie menite să aducă schimbări pozitive în viaţa persoanelor dezavantajate. Din anul 2012, Fundaţia Orange a investit peste 6.5 milioane de euro în cadrul a 4 programe ce susțin dezvoltarea comunităților vulnerabile și integrarea persoanelor defavorizate, prin promovarea și implementarea tehnologiei și a metodelor digitale în proiecte de educație, cultură și incluziune socială. Pentru detalii, vizitaţi www.fundatiaorange.ro.

Fiecare gest contează: Fundația Orange susține “Fondul pentru Vârstnici”

Fundația Orange donează 32.000 euro către “Fondul pentru Vârstnici”, un fond de urgență creat de Fundația Regală Margareta a României, în beneficiul  persoanelor vârstnice care nu mai au pe nimeni și sunt afectate de singurătate, imobilitate fizică sau de sărăcie, în contextul izolării sociale determinate de noul coronavirus.

În total, aproximativ 400 de seniori  din 7 comunități rurale și urbane, vor beneficia  în aproprierea Paștelui, de alimente, produse de igienă și servicii de îngrijire la domiciliu. Izolarea impusă de pandemie înseamnă pentru vârstnici singurătate și lipsa accesului la servicii. Persoanele în vârstă sunt o categorie vulnerabilă în fața noului virus și tot ei au mobilitatea cea mai redusă deoarece, în caz de nevoie, se pot deplasa doar două ore pe zi. Nu în ultimul rând, bătrânii au cea mai scăzută rată de accesare a internetului și experiență în utilizarea tehnologiei în general, ceea ce le face dificilă  posibilitatea de a face cumpărături online. De la produse de strictă necesitate până la sprijin emoțional, vârstnicii au nevoie de ajutorul celor din jur pentru a trece cu bine peste această criză neașteptată. 

În România, sunt aproape 4 milioane de vârstnici. Mulți dintre ei își trăiesc bătrânețea ca pe o boală, în singurătate și peste toate acestea, acum sunt și cei mai vulnerabili în fața infectării cu noul tip de coronavirus. Avem grijă de ei acum când au cea mai mare nevoie de noi. Stăm acasă, dar nu stăm deoparte. a declarat Dana Deac, Președinte Fundaţia Orange.

„Am creat “Fondul pentru Vârstnici” ca un fond de urgență pentru a răspunde cu suflet vârstnicilor din România în rezolvarea unora dintre greutățile pe care le înfruntă cei mai vulnerabili dintre ei în perioada pandemiei. Ne bucurăm că Fundația Orange a ales să susțină alături de noi servicii sociale și de suport în comunitate, pentru a ajuta astfel oameni aflați azi în dificultate”, a declarat Mugurel Mărgărit, Director Executiv, Fundația Regală Margareta a României.

Donația a fost posibilă cu sprijinul unei finanțări primite din partea Fundației Grupului Orange. În total, în contexul pandemiei, Fundația Grupului Orange a decis alocarea sumei de 8 milioane de euro în sprijinul ONG-urilor locale care au demarat inițiative în domeniul sănătății și al prevenției menite a limita infectarea populației cu noul coronavirus. Mai mult, în cadrul a 52 de centre Solidarity FabLab, finanțate de către fundație în 7 țări, vor fi produse aproximativ 200.000 de viziere pentru protecția cadrelor medicale din numeroase spitale locale.

Fundația Orange România este implicată în lupta împotriva COVID-19 și prin dotarea spitalelor și continuitatea procesului educațional. Astfel, Fundația Orange susține spitalele din România prin intermediul unei donații de 400.000 de euro către Crucea Roșie Română pentru achiziția de echipamente de ventilație mecanică. Totodată, prin intermediul platformei Digitaliada, Fundația Orange susține continuitatea procesului educațional și comunicarea dintre profesori, elevi și părinți, care au acces permanent gratuit la resurse și o secțiune interactivă de Învățare și testare online.

Fundaţia Orange este o organizaţie non-profit care se implică în viaţa comunităţii prin realizarea de proiecte de filantropie menite să aducă schimbări pozitive în viaţa persoanelor dezavantajate. Din anul 2012, Fundaţia Orange a investit peste 6.5 milioane de euro în cadrul a 4 programe ce susțin dezvoltarea comunităților vulnerabile și integrarea persoanelor defavorizate, prin promovarea și implementarea tehnologiei și a metodelor digitale în proiecte de educație, cultură și incluziune socială. Pentru detalii, vizitaţi www.fundatiaorange.ro.

SNSPA este pregătită să treacă integral admiterea 2020 în sistem online, dacă starea de urgență și/sau cerințele de distanțare socială vor continua și după 15 mai 2020

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) va organiza înscrieri online pentru admiterea la studii universitare de licență și la studii universitare de masterat, pe website-ul oficial al admiterii la SNSPA, admitere.snspa.ro. În baza autonomiei universitare și a legislației în vigoare, SNSPA va organiza online și selecția candidaților, în situația în care restricțiile impuse de pandemia de Covid-19 se vor prelungi și după data de 15 mai 2020.

Toate detaliile privind înscrierea și admiterea la programele de studii ale SNSPA vor fi anunțate în cursul lunii mai 2020.

Orange susţine comunitatea prin conectivitate şi echipamente pentru spitalele din prima linie

Zilele acestea, când fiecare gest contează, solidaritatea, responsabilitatea şi grija pentru comunitate sunt esenţiale. Încă de la început, acţiunile Orange s-au concentrat pe asigurarea continuităţii serviciilor, oferirea de conectivitate neîntreruptă clienţilor şi protejarea tuturor angajaţilor săi, fără de care furnizarea acestor servicii nu ar fi fost posibilă.

În egală măsură, eforturile companiei se îndreaptă către susţinerea comunităţii, pentru care sănătatea, educaţia şi conectivitatea sunt vitale.

Conectivitate neîntreruptă pentru cei din prima linie

Mai mult ca oricând, de conectivitate trebuie să beneficieze și cei care îşi riscă viaţa şi sănătatea în fiecare zi. Astfel, tot personalul medical cât şi cel auxiliar (asistente, infirmiere, etc), clienţi Orange, care îşi desfăşoară activitatea în spitalele publice din prima linie destinate tratării pacienţilor afectaţi de noul coronavirus vor beneficia gratuit de internet nelimitat pe o perioadă de două luni. Acest beneficiu se acordă tuturor solicitărilor primite până în data de 31 mai 2020, iar procedura de aplicare poate fi găsită pe pagina dedicată campaniei.

De asemenea, în parteneriat cu Samsung România, Orange direcţionează către 55 de spitale publice de pe întreg teritoriul României, 330 de pachete formate din telefoane Samsung Galaxy A51 şi SIM-uri cu resurse de voce şi internet nelimitat valabile pe o perioada de 6 luni. Prin intermediul acestora, personalul medical îşi va putea desfăşura mai eficient activitatea şi va putea comunica mai uşor cu pacienţii aflaţi la distanţă sau cu alte cadre medicale.

Echipamente pentru spitale

Orange România, alături de Fundaţia Orange, continuă să sprijine comunităţile şi societatea românească. Astfel, Fundația Orange se implică în lupta împotriva noului coronavirus prin alocarea sumei de 400.000 EUR către Crucea Roșie Română. Suma va fi folosită pentru dotarea secțiilor de ATI cu aparate de ventilație artificială pentru spitale publice din țară, precum şi pentru achiziționarea de echipamente de protecţie.

Conectivitate pentru educatie

Educatia rămâne şi ea indispensabilă. Prin intermediul platformei Digitaliada, Fundația Orange susține continuitatea procesului educațional și comunicarea dintre profesori, elevi și părinți încă de la suspendarea cursurilor. Cu peste 10.000 de conturi noi, adăugate în mai puțin de două săptămâni, secțiunea Învățare și testare online s-a dovedit  un instrument foarte util, alături de cele peste 2000 de resurse educaționale, disponibile gratuit pe www.digitaliada.ro. În plus, pe durata stării de urgentă, toţi clienţii Orange beneficiază de trafic de date gratuit în platforma Digitaliada.

Pe lângă resursele educaționale din platforma Digitaliada, în perioada 26 martie – 14 aprilie Orange susţine o serie de webinare gratuite de programare în cadrul SuperCoders. Alături de trainerii din echipa Simplon România, copiii cu vârste între 10 și 14 ani îşi vor dezvolta creativitatea şi abilitatea de a scrie cod, dar şi de a rezolva noi provocări cu ajutorul tehnologiei.

„Este rândul nostru să avem grijă de cei care acum duc pe umerii lor o presiune imensă, responsabilități cu impact uman și economic major. Pentru acest motiv, considerăm că este datoria noastră, a tuturor, să sprijinim cadrele medicale în eforturile lor și să le ușurăm misiunea de a face România bine. Acțiunile de sprijin anunțate astăzi de Orange și Fundația Orange vizează în mod direct sectorul medical, însă au ecou în întreaga comunitate. Aparatura medicală este instrumentală medicilor, însă vitală pacienților. Momentele dificile le depășim mai ușor împreună, de aceea, fiecare gest contează.” a declarat Liudmila Climoc, Chief Executive Officer al Orange România. 

Informaţii complete despre lista spitalelor beneficiare şi a echipamentelor acordate pot fi găsite pe pagina dedicată din platforma de responsabilitate socială a Orange, Pentru mâineresponsabilitate-sociala.orange.ro/pentru-comunitate/fiecare-gest-conteaza/

Fundația Terre des hommes Romania lansează, în premieră, un ghid de construire a grupurilor sanitare pentru școlile din mediul rural

Fundația Terre des hommes Romania a creat, în colaborare cu Asociația Arhipera, primul „Ghid în vederea echipării cu grupuri sanitare interioare a școlilor din mediul rural”, destinat celor care trebuie să ofere această facilitate elevilor din România.

Câteva exemplare au fost deja trimise Ministerului Educației Naționale, Ministerului Muncii și Protecției Sociale (Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții), Ministerului Sănătății, Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și câtorva zeci de primării din țară, principalele autorități responsabile de școlile din România.

Ghidul (gratuit) își propune să încurajeze investițiile durabile și să prevină risipirea de fonduri, deoarece construirea unui grup sanitar pentru o școală costă minimum 45.000 de euro. „Realizarea de investiții sărăcăcioase este mult mai periculoasă decât situația de acum”, notează conf. dr. arh. Lorin Niculae. Pe de altă parte, este important ca toate entitățile implicate să conștientizeze ce efecte au grupurile sanitare neconforme asupra vieții copiilor.

În unele școli din mediul rural s-au realizat în ultimii ani construcții anexe ale clădirilor, pentru a avea grupuri sanitare exterioare. Acestea prezintă însă adesea probleme  arhitecturale și tehnice care au consecințe asupra copiilor pe mai multe planuri :

-sunt la depărtare de clădirea școlii și prespun o distanță considerabilă de parcurs în frig și, uneori, în întuneric (risc de agresiuni)

– lipsă de igienă, de confort, care duce la probleme de sănătate

– accesibilitate dificilă sau imposibilă pentru copiii cu dizabilități motorii

Construirea unui grup sanitar pentru o școală trebuie să respecte anumite norme arhitecturale și standarde de calitate, fără de care siguranța fizică, demnitatea și sănătatea copiilor sunt puse în pericol. Mai mult, fenomenul de bullying și abandonul școlar sunt favorizate de construirea necorespunzătoare a toaletelor.

Autorul ghidului lansat de Fundația Terre des hommes, conf. dr. arh. Lorin Niculae (Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București, președinte și fondator al Asociației Arhipera), oferă exemple proiectare care trebuie evitate: orientarea greșită a ușilor toaletei (sau pereților despărțitori) care permit astfel vizibilitate în interior și deci facilitează agresiunea și imixtiunea în intimitatea copiilor (de către alți copii sau adulți).

„Ghidul în vederea echipării cu grupuri sanitare interioare a școlilor din mediul rural” a fost realizat la inițiativa Fundației Terre des hommes Romania, care a implementat în ultimii trei ani proiectul „Sprijin pentru Infrastructura Socială, de Sănătate și Educație” (SHINE), în beneficiul copiilor din județul Bacău. În cadrul acestui proiect, Fundația Terre des hommes a realizat, cu sprijin financiar de la Fondation Botnar (Elveția) și alături de partenerii săi, 50 de investiții în infrastructura școlilor – inclusiv câteva grupuri sanitare – în unele dintre cele mai sărace comunități din zonă.

Kirsten Theuns, șefa Delegației Europa de Est a Fundației Terre des hommes susține: „Copiii din toată lumea și din România au dreptul să aibă acces la grupuri sanitare sigure, curate și corect construite.  Lipsa acestor facilități de bază poate avea consecințe grave asupra vieții copiilor în prezent, dar și în viitor, afectând starea lor de sănătate, rezultatele lor școlare și standardul lor de viață în general. Cred că această lucrare, dincolo de specificațiile tehnice utile arhitecților și școlilor, este o lectură folositoare și pentru organizațiile care se ocupă cu drepturile copilului, deoarece ele pot afla detalii despre problemele cu care se confruntă copiii zilnic, dar și soluțiile unora dintre ele”.

Lucrarea propune o serie de bune practici și standarde de respectat de către cei care contractează constructori și de către constructorii înșiși, însă se adresează unui public divers:

autorităților publice locale, în calitate de investitori, autorităților legislative și executive

• directorilor de școli și corpului profesoral din mediul rural și urban

• asociațiilor de părinți și elevilor, care trebuie să-și  cunoască drepturile și să le revendice

•  arhitecților și inginerilor proiectanți, constructorilor și furnizorilor de materiale și echipamente, investitorilor privați din sectorul educațional.

• ONG-urilor

Fundația Terre des hommes Romania încurajează toți acești actori ai societății să apeleze la lucrare ori de câte ori vor dori să investească sau să contribuie în vreun fel la dotarea cu grupuri sanitare a școlilor din România, fie ele în mediul rural sau urban. Ghidul de 180 de pagini este gratuit și este disponibil online, pe site-ul Fundației Terre des hommes Romania, la biblioteci și în 37 de comunități din județul Bacău. Poate fi, de asemenea, solicitat în versiunea sa print, pe adresa de email a Fundației : rou.office@tdh.ch.

Context

• Circa 1.180 de unități de învățământ funcționau în 2019 cu grupuri sanitare neconforme, dotate necorespunzător sau amplasate în exteriorul construcțiilor de învățământ (potrivit Ministerului Educației Naționale). Pentru acestea MEN a alocat 65 de milioane de lei anul trecut pentru a îmbunătăți condițiile grupurilor sanitare.

• Potrivit Raportului Child Rights Now !*, școlile din România care nu dispun de facilități corespunzătoare reprezintă peste o treime din total. Totodată, în multe școli, grupurile sanitare existente și-au depășit durata de viață și trebuie înnoite.

* Raportul Child Rights Now !* se referă la modul în care drepturile copilului au fost respectate în România în ultimii 30 de ani. El este o inițiativă a Alianței Joining Forces care reunește șase dintre cele mai mari organizații internaționale de protecție a copiilor și a fost publicat în 2019