Administrația Fondului Cultural Național lansează o nouă sesiune de finanțare la 1 septembrie!

La 1 septembrie, Administrația Fondului Cultural Național lansează o sesiune de finanțare pentru care sunt alocați 15.000.000 lei.

Apelul de participare vizează atât proiecte cu derulare anuală, cât și programe culturale cu o durată de minimum 18 luni, ce se vor desfășura începând din ianuarie 2018.

Finanțarea se adresează, conform legii, asociaţiilor, fundaţiilor, instituţiilor de cultură publice și private, persoanelor fizice autorizate, societăţilor comerciale care derulează activităţi culturale.

În urma consultărilor avute în luna iunie, Consiliul AFCN a decis introducerea în cadrul acestei sesiuni a unei arii dedicate evenimentelor cu caracter repetitiv de tip festival, înscrierea acestor proiecte la orice altă arie atrage eliminarea lor administrativă.

Bugetul alocat pentru finanțarea de proiecte culturale este de 13 milioane de lei.

Cele 11 arii de finanțare propuse în această sesiune au priorități specifice, definite în glosarul de termeni: ARTE VIZUALE, TEATRU, MUZICĂ, DANS & PERFORMANCE ART, INTERVENȚIE CULTURALĂ, REZIDENȚE DE CREAȚIE, EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ, PROMOVAREA CULTURII SCRISE, PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL, PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL, PROIECTE DE TIP FESTIVAL/CU CARATER REPETITIV.

Între criteriile de eligibilitate se va avea în vedere înscrierea bugetului solicitat în limita plafonului maximal de finanțare corespunzător ariei și asigurarea unei cofinanțări de minimum 10% din bugetul proiectului.

Un proiect cultural poate fi înscris la o singură arie. Un operator cultural poate înscrie în concurs maximum 3 (trei) proiecte culturale pe sesiune.
Un buget de 2 milioane de lei este alocat pentru finanțarea programelor culturale multianuale, cu anvergură și premize de sustenabilitate, axate pe producția de proiecte artistice noi. Suma care poate fi solicitată pentru un program trebuie să fie de minimum 150.000 lei – maximum 200.000 lei. Solicitarea unui buget mai mic sau mai mare duce la eliminarea administrativă a proiectului.

Un operator cultural poate înscrie în concurs o singură propunere multianuală pe sesiune. Aceasta nu poate fi depusă în același timp și la finanțări anuale și la cele multianuale. Cofinanțarea de cel puțin 25% din suma propusă și existența a cel puțin doi parteneri naționali și/sau internaționali sunt condiții de eligibilitate.

Apelul pentru programe multianuale se lansează doar în sesiunea din septembrie!

Aplicația online va fi deschisă pe 1 septembrie, pentru perioada 01 – 30.09.2017.

Ofertele culturale vor putea fi completate în formularul online numai după 1 septembrie.

Termenul limită pentru înscrierea proiectelor și programelor culturale este 30 septembrie 2017, ora 17:00.

Toate informațiile sunt deja disponibile pe pagina de Internet a AFCN. Găsiți detalii cu privire la priorități, plafoane de finanțare, calendar, condiții de eligibilitate, ghid de completare a formularului electronic și grile de evaluare la http://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic sau pe e-mail la contact@afcn.ro – management proiecte.

 

Sursa: www.afcn.ro

Lansare proiect ”Tineri la START, comunități la RE-START!”

Comunicat de presă

 

Iași, 15 august 2017

 

Asociația ”Centrul de Resurse Re-Start” din Iași, în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului cu titlul ”Tineri la START, comunități la RE-START!”, proiect finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului, în cadrul Concursului Național de Proiecte Pentru Tineret 2017.

Proiectul răspunde nevoilor tinerilor de cunoaștere, alegere și consolidare a planurilor de carieră, identificate printr-un sondaj realizat în mediul on-line realizat de către asociaţia noastră, în vederea fundamentării și pregătirii proiectului. Astfel, sondajul realizat în perioada 15-19 mai 2017 a evidențiat faptul că, cele mai apreciate forme de dezvoltare personală au fost cursurile, training-urile, workshop-urile, în timp ce voluntariatul a fost considerat ca fiind util doar de către 19% dintre respondenți. Acest lucru ne-a confirmat încă o dată că sunt necesare măsuri de conștientizare și informare în rândul tinerilor pentru dezvoltarea spiritului civic și creșterea implicării acestora în dezvoltarea comunității din care fac parte.

Proiectul ”Tineri la START, comunități la RE-START” este implementat în perioada 15.08.2017 – 15.10.2017 și are ca scop creșterea gradului de participare și implicare a tinerilor în viața comunității, prin dezvoltarea de activități specifice voluntariatului, educației civice și implicării sociale.

Obiectivele proiectului: 

 • O1: Creșterea gradului de informare a tinerilor cu privire la beneficile și importanța voluntariatului și al spiritului civic, prin asigurarea unei promovări mai bune în mass-media și internet (social media);
 • O2: Dezvoltarea competentelor jurnalistice și civice pentru 15 tineri din regiunea Nord Est;
 • O3: Creșterea gradului de implicare a unui număr de 90 de tineri în comunitate prin metode și instrumente non formale adecvate nevoilor acestora. 

Principalele activități ale proiectului vizează:

 • Organizarea unei campanii on-line de promovare a voluntariatului în rândul tinerilor și a beneficiilor acestuia;
 • Organizarea a 6 workshop-uri pentru tinerii din județul Iași;
 • Organizarea unui training în domeniul blogging-ului pentru un număr de 15 tineri, selectați din minim 2 județe din regiunea Nord-Est;
 • Organizarea unui concurs național de jurnalism on-line de promovare a voluntariatului în comunitate și a poveștilor de succes în rândul tinerilor.

 

Proiectul are o valoare de 35.988,60 lei din care 32.119,82 lei finanțare nerambursabilă din partea Ministerului Tineretului și Sportului.

Ministerul Culturii și Identității Naționale a lansat Programul ACCES CENTENAR – sesiunea 2017

Ministerul Culturii și Identității Naționale a lansat Programul ACCES CENTENAR – sesiunea 2017. Sesiunea de proiecte şi acţiuni culturale derulate în cadrul Programului ACCES CENTENAR – sesiunea 2017 prefigurează debutul manifestărilor culturale dedicate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 1918.

Suma alocată pentru finanţarea sesiunii de selecţie în cadrul Programului ACCES CENTENAR sesiunea 2017 este de 1.000.000 lei. Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect/acțiune culturală este de 50 000 lei.

Pentru a fi eligibile, ofertele culturale depuse în cadrul Programului ACCES CENTENAR – sesiunea 2017 trebuie să se desfăşoare în intervalul 1 octombrie – 30 noiembrie 2017.

Dosarul de participare poate fi depus fie prin completarea formularului on-line, disponibil la adresa http://centenar.cultura.ro, fie în format fizic, în plic închis, la Registratura Generală a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, b-dul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti – pentru Direcţia Cultură Scrisă și Creație Contemporană, cu menţiunea „Proiect Program ACCES CENTENAR sesiunea 2017” sau prin poştă, în plic închis, cu confirmare de primire.

Data limită pentru transmiterea dosarului de participare, indiferent de modalitatea aleasă, este 7 septembrie 2017.

Ofertele culturale, transmise în format fizic sau electronic, trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) Cererea de finanţare nerambursabilă tipizată, completată şi semnată de către reprezentantul legal al solicitantului (Anexa 1). Cererea de finanţare nerambursabilă se completează prin descărcarea forumularului tipizat, de la adresa http://centenar.cultura.ro. În cazul transmiterii în format electronic, formularul on-line substituie Cererea de finanțare nerambursabilă, solicitanții ale căror oferte au fost acceptate fiind obligați ca în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la aflarea rezultatului să depună la Ministerul Culturii și Identității Naționale Cererea de finanțare nerambursabilă tipărită, completată și semnată.
b) Copia, certificată „conform cu originalul” şi semnată pe fiecare pagină, a hotărârii judecatoreşti de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă, care să ateste personalitatea juridică, unde este cazul.
c) Copia, certificată „conform cu originalul” şi semnată pe fiecare pagină, a actului constitutiv, a statutului si a actelor doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale solicitantului, precum şi a actelor aditionale, dupa caz.
d) Copia certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare).
e) Copie a Certificatului de atestare fiscală aflat în termenul de valabilitate.
f) Certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului/judecătorie sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice.
g) Dovada existenței altor surse atrase/proprii (contract de co-finanțare sau extras de cont).
h) CV-urile membrilor echipei.

În cazul transmiterii electronice, documentele de la literele b-h vor fi scanate format PDF și încărcate în aplicație. Solicitanții ale căror oferte au fost selectate sunt obligați ca în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la aflarea rezultatului să depună la Ministerul Culturii și Identității Naționale exemplarele tipărite ale acestor copii, în format fizic. În cazul ofertelor transmise în format electronic, dacă acestea nu sunt completate cu documentele tipărite menționate mai sus în termenul stabilit, dosarele vor fi respinse, iar sumele de bani aferente redistribuite conform procedurii stabilite prin prezentele norme.

CALENDARUL PROGRAMULUI ACCES CENTENAR – sesiunea 2017

 • Perioada de depunere a ofertelor culturale: 9 august – 7 septembrie 2017
 • Perioada de selecţie administrativă a ofertelor depuse: 8 – 12 septembrie 2017
 • Perioada de evaluare a ofertelor culturale: 13 –18 septembrie 2017
 • Afişarea pe website-ul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, www.cultura.ro, a dosarelor evaluate: 19 septembrie 2017
 • Perioada de depunere a contestaţiilor: 20 – 22 septembrie 2017
 • Perioada de soluţionare a contestaţiilor: 25 – 26 septembrie 2017
 • Afişarea pe website-ul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale a rezultatelor finale ale selecției ofertelor culturale: 26 septembrie 2017
 • Semnarea contractelor: 27 – 29 septembrie 2017

Toate informaţiile legate de modul de aplicare pentru această sesiune de finanţare nerambursabilă, procedura de selecţie a ofertelor culturale din cadrul Programului ACCES CENTENAR – sesiunea 2017, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor, se regăsesc pe www.cultura.ro.

Sursa:  www.cultura.ro