Pentru o școală incluzivă, adaptată la particularitățile educației postpandemie – Proiect ERASMUS implementat de Colegiul Economic Administrativ Iași

Colegiul Economic Administrativ Iași derulează, în perioada septembrie 2021 – octombrie 2022, proiectul European de tip Erasmus Plus, cu titlul “Pentru o școală incluzivă, adaptată la particularitățile educației postpandemie”, în parteneriat cu instituțiile New Horrizons Malta și Sistema Practices s.l Spain.

Proiectul implementat la nivelul școlii are ca scop principal elaborarea unei strategii integrate pentru incluziune, a elevilor cu risc educational și cu dificultăți de adaptare la statutul de licean, prin instruirea corpului profesoral de la C.E.A. în gestionarea situațiilor care implică elevii vulnerabili și prin participarea cadrelor didactice la cursuri de formare profesională, în context european, pentru a dobândi noi abilități de lucru la clasă cu elevi aflați în situații de risc.

Obiectivele proiectului:

➢ Dezvoltarea de abilități specifice pentru 12 profesori resursă, cu scopul de a actualiza metodele de gestionare a situațiilor speciale ale elevilor vulnerabili din clasele a IX-a, în perioada 2021 – 2025;

➢ Reducerea cu 10% a riscului de abandon școlar pana la 1 ianuarie 2023;

➢ Actualizarea unui număr adecvat de metode și mijloace de identificare și gestionare a situațiilor speciale ale elevilor vulnerabili, utilizate de profesorii diriginți;

➢ Achizitionarea de tehnici de adaptare a curriculum-ului la disciplina Consiliere si orientare la clasele incluzive cu cel putin 5-6 ore pe an scolar dedicate activitatilor incluzive;

Grupul țintă al proiectului a fost format dintr-un grup de 12 cadre didactice ale şcolii, care au participat la 3 cursuri de formare profesională, beneficiind de experiențe de cunoaștere valoroase, cât și de realizarea unor schimburi de bune practice cu profesori din alte țări, care predau diferite discipline. Aceste stagii de îmbogățire a experienței profesionale au avut ca impact creşterea nivelului de înţelegere a diversității populației școlare și a necesității aplicării strategiilor incluziunii ȋn amsamblu;

Activități propuse în cadrul proiectului:

Aplicarea, de către profesori, a metodelor, tehnicilor și instrumentelor dobândite la cursurile de formare;

Desfășurarea de cursuri de instruire, schimburi de bune practici, consultanță cu întreg colectivul de profesori, în vederea alcătuirii unei strategii comune de incluziune, adaptată la particularitățile din C.E.A.

Organizarea de activități desfăşurate cu elevii cuprinşi ȋn grupul țintă, în vederea completării curriculei la disciplina Consiliere și Orientare;

Planificarea unor Workshopuri cu părinţii și cadrele didactice, cu scopul elaborării Strategiei de gestionare a situațiilor sociale ale elevilor vulnerabili de către profesorii diriginți și de către cei de la comisia de acordare a burselor sociale.

Produsul final:

Produsul final al acestui proiect este un ghid de activități de integrare destinat profesorilor care lucrează cu clase debutante și o procedură operațională de gestionare a programelor de asistență socială a elevilor vulnerabili, ce va fi elaborată şi implementată de catre participanții la mobilitățile de formare.

De asemenea, începutul noului an școlar, 2022-2023 va reprezenta o oportunitate de valorificare a beneficiilor oferite de cursurile de formare, prin organizarea, la nivelul școlii, cu elevii claselor a IX-a, a unor activități de bun-venit prin care profesorii sau diriginții claselor a IX-a vor putea să ofere elevilor o integrare mai ușoară în  noua etapă, punând accent pe o abordare diferențiată a activităților extracurriculare menite să crească sentimentul de încredere, optimismul, dar și sentimentul securității în cadrul școlii.