Concurs ocupare post vacant de Consilier clasa I grad profesional superior la Ministerul Culturii și Identității Naționale

Ministerul Culturii și Identității Naționale organizează, la sediul său din Bucureşti, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, concurs de ocupare a funcţiei publice de execuție temporar vacantă de consilier clasa I grad profesional superior la Direcția Achiziții, Administrativ și Investiții din cadrul aparatului propriu al Ministerului Culturii și Identității Naționale:

Etapele de desfășurare a concursului:

Înscrierea la concurs se face în perioada 16 – 23 februarie 2017, în intervalul orar 8:30 – 17:00 luni – joi, 8:30 – 1430 vineri, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale (camera 419, etaj 4 din clădirea Aula din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti);
– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
– proba scrisă va avea loc în data de 27 februarie 2017, ora 11:00;
– interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Condiţii specifice:

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 9 ani.

Documentele care compun dosarul de concurs al candidatului:

a) formularul de înscriere, anexa nr. 1 disponibila pe www.cultura.ro;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă si, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, adeverinţă care va avea formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013, pentru toate concursurile publicate în Monitorul Oficial al României începând cu data de 22.01.2013, anexa nr. 2 disponibila pe www.cultura.ro;
e) cazierul judiciar;
g) adeverinta care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, anexa nr. 3;
i) declaraţia pe propria răspundere că nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani, anexa nr. 4;

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b), c) şi d) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, anexa nr. 5, până la data la care candidatul este declarat admis la selecția dosarelor de înscriere când are obligația de a completa dosarul de concurs cu documentul original.

Informatii suplimentare se pot obţine de pe  www.cultura.ro. și de la Serviciul Resurse Umane, la numărul de telefon 021.224.28.19.

Sursa: www.cultura.ro