Organizatia Umanitară CONCORDIA angajează Manager Proiect, București

Organizatia Umanitară CONCORDIA angajează Manager Proiect în București (Zona Băneasa – Bulevardul Gheorghe Ionescu – Sisești)

Sarcinile specifice:

Este responsabil de planificarea strategică a programului CONCORDIA Academia România și de implementarea calendarului anual de activități ale acesteia
Coordonează elaborarea, revizuirea, actualizarea conținuturilor de formare la nivel național și internațional
Este responsabil de activitatea de acreditare a programelor de formare și dezvoltare din cadrul CONCORDIA Academia
Coordonează organizarea evenimentelor de formare împreună cu formatorii și echipa de proiect(e)
Monitorizează și coordonează activitatea formatorilor CONCORDIA Academia la nivel național și internațional
Oferă suport constant formatorilor
Este responsabil de culegerea și interpretarea datelor colectate de la formatori, la nivel calitativ și cantitativ, și de raportarea acestora în documente de fundamentare a direcțiilor și strategiilor de formare
Realizează managementul de proiect al finanțărilor obținute pentru sustenabilitatea CONCORDIA Academia și păstrează comunicarea directă cu partenerii
Identifică oportunități de finanțare care să susțină activitatea de formare în cadrul CONCORDIA Academia.

Profilul candidatului:

Absolvent studii superioare
Buna cunoaștere a limbii engleze scris și vorbit
Experiență relevantă de minim 3 ani în elaborarea aplicațiilor de finanțare și în managementul de proiect
Experiență relevantă în formare și facilitare
Experiență în organizarea și acompanierea sesiunilor de formare și evaluare
Atenție distributivă, capacitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan
Persoană pro-activă, cu initiativă, dinamică, orientată pe rezultat, cu abilități organizatorice
Cunoștințe de operare PC (Word, Power Point Excel – baze de date) și în utilizarea internetului.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 15.12.2017, la adresa de e-mail: adina.chiuchiunea@concordia.org.ro. Vă rugăm menționați în subiectul mesajului: Angajare Manager Proiect în București.

Vor fi contactate numai persoanele care îndeplinesc cerintele menționate și sunt selecționate pentru interviu.

Pentru detalii suplimentare puteți suna la Adina Chiuchiunea | Responsabil Resurse Umane | T +40 311 076981.

Mai multe informatii despre proiectele organizatiei sunt disponibile pe www.concordia.org.ro

 

Sursa: www.concordia.org.ro

Post vacant pentru funcția de responsabil TIC în cadrul Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO), Malta

Post vacant pentru funcția de responsabil TIC în cadrul Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO)

Responsabilul TIC va face parte din sectorul Proiecte și contracte TIC din cadrul unității TIC a EASO și se va subordona șefului de sector. Responsabilitatea principală constă în asigurarea capacității de gestionare a proiectelor în cadrul activităților TIC desfășurate de EASO. Responsabilul TIC va avea sarcina să sprijine
sectorul Proiecte și contracte în vederea finalizării cu succes a proiectelor desfășurate la nivelul întregii organizații, precum și în vederea planificării activității IT prin canalele corespunzătoare. Întrucât prin ocuparea acestui post vacant se are în vedere crearea unei punți între tehnologia informației și utilizatorii și părțile interesate de activitatea EASO, responsabilul TIC trebuie să își desfășoare activitatea la un nivel ridicat de profesionalism, atenție la detalii și atenție față de utilizatori. Domeniul de activitate al postului include toți factorii implicați și toate părțile interesate de activitatea EASO.

Printre atribuții se vor regăsi următoarele, fără însă a se limita la acestea:

1. sprijinirea organizației în procesul de planificare și de realizare a activităților din cadrul proiectelor care implică operațiuni TIC;
2. gestionarea independentă a proiectelor IT pe parcursul întregului ciclu de viață, de la inițiere până la finalizare;
3. evaluarea problematicii și colectarea cerințelor, prin realizarea unei analize a activității economice, cu scopul stabilirii rezultatelor de proiect care pot fi furnizate către părțile interesate de activitatea EASO;
4. gestionarea derulării zilnice a proiectelor, din punct de vedere operațional și strategic, pentru a asigura respectarea bugetului, a planificării, a domeniului de activitate și a conformității tuturor activităților aferente proiectelor cu normele și standardele EASO;
5. gestionarea și monitorizarea bugetelor pentru proiectele atribuite, precum și administrarea curentă a resurselor financiare alocate;
6. colaborarea cu contractanții externi în scopul stabilirii unui punct de plecare pentru rezultatele proiectelor care țin de competența sa;
7. monitorizarea și evaluarea livrărilor primite de la contractanții externi;
8. înțelegerea, evaluarea și gestionarea riscurilor și a dificultăților legate de proiecte;
9. conceperea și realizarea testelor de acceptare de către utilizatori;
10. elaborarea de prezentări, furnizarea de statistici și de rapoarte periodice referitoare la proiectele în curs de desfășurare;
11. asumarea rolului de punte de legătură între furnizarea de servicii TIC și gestionarea ciclului de viață al aplicațiilor TIC, astfel încât să se obțină o mai mare eficiență a termenelor de livrare;
12. oferirea de asistență și punerea în aplicare a unor indicatori-cheie de performanță pentru controlul calității;
13. furnizarea de instruire în gestionarea proiectelor pentru părțile interesate interne și externe și
aducerea unui aport la îmbunătățirea proceselor și standardelor EASO de gestionare a proiectelor;
14. îndeplinirea oricăror alte sarcini trasate de șeful de unitate.

PROFILUL CĂUTAT

Criterii de eligibilitate
În cazul în care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la secțiunea A) Criterii de eligibilitate , candidaturile vor fi evaluate pe baza criteriilor de selecție de mai jos. Candidații cei mai potriviți vor fi invitați la un interviu.
1. au un nivel de pregătire echivalent unor studii universitare de cel puțin 4 ani, finalizate și atestate prin diplomă (*), sau un nivel de pregătire echivalent unor studii universitare de cel puțin 3 ani finalizate și atestate prin diplomă, iar ulterior obținerii diplomei de studii au 1 an de experiență profesională corespunzătoare;

2. sunt cetățeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, ai Norvegiei sau ai Elveției;
3. se bucură de drepturi cetățenești depline;
4. au îndeplinit toate obligațiile impuse de legislația aplicabilă privind serviciul militar;
5. cunosc la nivel aprofundat una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și la nivel satisfăcător o altă limbă oficială, în măsura necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor postului;
6. prezintă garanțiile morale necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor care le revin;
7. sunt apți fizic pentru a îndeplini atribuțiile postului.

(*) Se acceptă numai diplomele  de studii eliberate de autoritățile din statele membre ale UE, sau recunoscute ca echivalente de organismele relevante din statele membre ale UE. În cazul în care studiile principale au fost urmate în afara Uniunii Europene, calificarea candidatului trebuie să fie recunoscută de către un organism delegat oficial în acest scop de către unul dintre statele membre ale Uniunii Europene (cum ar fi un minister al educației naționale), iar dacă este invitat la un interviu, candidatul trebuie să depună un document care să ateste acest lucru. Documentul respectiv va permite comisiei de selecție să evalueze cu exactitate nivelul calificărilor obținute.

Criterii de selecție
Dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la secțiunea A) Criterii de eligibilitate, candidații vor fi evaluați pe baza criteriilor de selecție precizate mai jos. Cei mai potriviți candidați evaluați pe baza criteriilor de selecție vor fi invitați la un interviu.

Criterii esențiale
1. Diplomă de studii universitare în domeniul informaticii sau o licență similară în inginerie TIC;
2. Experiență profesională dovedită de cel puțin 3 ani în gestionarea de proiecte pe parcursul unui ciclu întreg de viață al unui proiect;
3. Experiență profesională dovedită de cel puțin 3 ani în formularea de specificații privind cerințele, prin intermediul unei analize a activității economice;
4. Experiență în gestionarea dezvoltării de sisteme informatice prin externalizare, într-un context internațional;
5. Experiență în realizarea de analize de sistem și în colaborarea pentru dezvoltarea unor soluții de integrare a diverselor tehnologii.

Reprezintă un avantaj
1. Experiența de lucru în cadrul unei agenții a Uniunii Europene sau al unei organizații internaționale;
2. Deținerea unei certificări în domeniul managementului de proiect;
3. Experiența de lucru cu Microsoft Project Server și/sau cu suita de aplicații Atlassian;

4. Experiența în menținerea sau dezvoltarea aplicațiilor MS SharePoint / .NET;
5. Experiența profesională în posturi care presupun asigurarea calității, expertiza dovedită în standardele și procesele din domeniul asigurării calității.

CONDIȚII DE ANGAJARE
Agentul contractual va fi numit de directorul executiv, la recomandarea comitetului de selecție, în urma procedurii de selecție.
Candidatul selectat va fi recrutat ca agent contractual, în conformitate cu articolul 3a din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, pentru o perioadă de 3 ani cu posibilitate de reînnoire. Postul de agent contractual care face obiectul acestui anunț va fi încadrat în grupa GF IV.
Candidații care reușesc la concurs și sunt recrutați vor efectua o perioadă de probă inițială de nouă luni.
Remunerația unui agent contractual GF IV (gradul 13, treapta 1) constă într-un salariu de bază de 3 353,84 EUR, ponderat cu coeficientul corector (care în prezent este de 85.7 % pentru Malta), la care se adaugă diverse indemnizații, inclusiv indemnizație de expatriere și alocații familiale. La salariile membrilor personalului se aplică un impozit comunitar cu reținere la sursă. Membrii personalului sunt  scutiți de impozitul național pe salariu și sunt înscriși în sistemele comunitare de securitate socială și de pensii.
Pentru informații suplimentare cu privire la condițiile de muncă ale agenților contractuali, vă rugăm să consultați Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:RO:PDF

Locul angajării este Portul Valletta (Malta).

PROCEDURA DE DEPUNEREA CANDIDATURII
Pentru a asigura valabilitatea candidaturilor, candidații trebuie:
 să folosească formularul oficial de candidatură publicat pe site-ul EASO. Formularul trebuie completat în limba engleză, iar rubricile sale trebuie completate integral.
 Candidatura se transmite prin e-mail, la adresa: applications@easo.europa.eu, înaintea termenului.
 să indice, în subiectul mesajului, numărul de referință al postului vacant, urmat de numele de familie al candidatului.
Candidaturile incomplete vor fi descalificate și tratate ca neeligibile. De asemenea, persoanele care folosesc același formular pentru a candida la mai multe posturi vor fi descalificate.
Vă rugăm să rețineți că procesul de selecție poate dura mai multe luni.
Candidaților cărora li se oferă postul li se va cere să prezinte, în original sau copie legalizată, diplomele de studii și adeverințe care să ateste experiența profesională.
Pentru a facilita procesul de selecție, toate comunicările transmise candidaților cu privire la acest post vacant vor fi redactate în limba engleză.
Candidații nu trebuie să-i abordeze în niciun caz pe membrii comitetului de selecție, direct sau indirect, cu privire la procesul de recrutare. Autoritatea împuternicită să facă numiri își rezervă dreptul de a-i descalifica pe candidații care nu țin seama de această instrucțiune.

Data-limită:
Data-limită de depunere a candidaturilor este 15 noiembrie 2017, ora 13.00 (ora Bruxelles-ului). EASO nu va lua în considerare candidaturile primite după această dată și oră.
Candidaților li se recomandă insistent să nu aștepte până în ultima zi a perioadei de înscriere, deoarece traficul internet intens sau o problemă de conexiune la internet ar putea crea dificultăți la transmiterea candidaturii. EASO nu poate fi considerat răspunzător pentru întârzierile cauzate de astfel de dificultăți.
În cazul în care, în orice etapă a procedurii, se constată că oricare dintre informațiile furnizate de un candidat este incorectă, candidatul în cauză va fi descalificat.

Detalii in anuntul integral.

Sursa: www.easo.europa.eu

CEC BANK angajeaza Casier – Serviciul Operatiuni, Sucursala Iasi

CEC BANK angajeaza Casier (perioada determinata 1 an) – Serviciul Operatiuni, Sucursala Iasi

Principalele responsabilitati:
Efectueaza operatiuni cu numerar in lei si in valuta pe contul clientilor;
Gestioneaza numerarul in lei si in valuta si asigura evidentierea corecta a acestuia;
Asigura si raspunde pentru inregistrarea corecta a operatiunilor cu numerar efectuate si reflectate in contul clientilor;
Intocmeste si raspunde de corectitudinea documentelor aferente operatiunilor de incasari si plati efectuate, conform reglementarilor interne.

Cerinte minime de ocupare a postului:
Studii medii;
Varsta minima 21 de ani;
Experienta in activitatea de casierie constituie un avantaj;
Foarte bune abilitati de comunicare si relationare;
Abilitati foarte bune de organizare, atentie la detalii, corectitudine;
Responsabilitate, integritate, confidentialitate;
Cunoasterea legislatiei bancare;
Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala si/ sau cursuri de specialitate, urmate in tara sau in strainatate, constituie avantaje;
Cunostinte de utilizare a calculatorului (Excel si Word, cel putin).

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus, pot transmite CV-ul insotit de scrisoare de intentie la Sucursala CEC Bank din Iasi, pe adresa B-dul Anastasie Panu nr. 42, Bl. 1 A1 sau pe fax: 0232/255.912, e-mail: recrutare@cec.ro, pana la data de 15 noiembrie 2017.

Sursa: www.cec.ro

Banca Naţională a României angajează Informatician sucursală – Sucursala regională Iași

Banca Naţională a României angajează Informatician sucursală – Sucursala regională Iași, Direcția servicii informatice – Serviciul suport informatic

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 17 noiembrie 2017

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminată

 

Atribuţiile principale ale postului

 • asigură remedierea operativă a deranjamentelor apărute în funcţionarea staţiilor de lucru şi a imprimantelor din sucursala regională şi agenţiile arondate şi asigură interfaţa cu personalul firmelor care prestează activităţi de service pentru echipamente;
 • instalează şi configurează staţii de lucru, sisteme de operare, aplicaţii de uz general, imprimante etc., înregistrând incidentele de natură IT în aplicația de HelpDesk;
 • răspunde de gestionarea și întreţinerea echipamentelor de calcul, aflate în exploatare în cadrul sucursalei regionale și în cadrul agențiilor arondate sucursalei;
  aplică standardele tehnice de securitate în vigoare, în conformitate cu Politica de securitate IT a Băncii Naţionale a României;
 • gestionează şi asigură funcţionarea sistemului de securitate, supraveghere și alarmare la efracție și incendiu, a sistemului de acces în sucursală cu cartele de acces (sistem multiacces), execută şi urmăreşte drepturile de acces, conform dispoziţiilor primite atât de la conducerea sucursalei regionale, cât și de la Direcția protecția valorilor, asigură distribuirea și retragerea cartelelor de acces.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă la una din următoarele facultăți: Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației sau echivalent, Facultatea de Automatică şi Calculatoare sau echivalent, Facultatea de Inginerie Aerospaţială sau echivalent, Facultatea de Matematică și Informatică sau echivalent, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică sau echivalent;
 • experienţă profesională de minimum 2 ani în domeniul IT, pe posturi cu studii superioare, dovedită prin documente;
 • experienţa în domeniul IT Helpdesk constituie un avantaj;
 • deţinerea certificatului de absolvire al cursului ITIL constituie un avantaj;
 • cunoştinţe privind instalarea, configurarea şi administrarea sistemelor de operare Microsoft Windows 7, Windows 8.1 si Windows 10 la nivel enterprise;
  cunoştinţe avansate de utilizare a pachetelor Microsoft Office 2010 şi Microsoft Office 2013;
 • cunoştinţe de configurare, depanare şi instalare a infrastructurilor hardware specifice echipamentelor de tip desktop, laptop, imprimante, tablete, scanner-e şi a altor echipamente de tip IT existente în Banca Naţională a României;
 • cunoştinţe de bază LAN/WAN şi administrare Microsoft Windows Server 2012;
 • cunoaşterea limbii engleze.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.

Detalii pe www.bnr.ro

 

Sursa:  www.bnr.ro

Asociația AMURTEL România angajează Office Manager, București

Asociatia AMURTEL Romania angajeaza Office Manager pentru sediul din Bucuresti. Acesta ofera suport personalului din management si asigura administrarea si buna desfasurare a activitatilor zilnice in sediu. Va avea responsabilitati de contabilitate primara si raportare, administrarea generala a biroului si coordonarea activitatilor cu celelalte proiecte AMURTEL din Romania, coordonarea calendarului alaturi de Presedintele Executiv, rezolvarea problemelor tehnice minore, planificare evenimente

Pozitia este full-time. Office Managerul va fi supervizat direct de catre Presedintele Executiv si isi va coordona activitatile alaturi de Managerii de Proiecte.

Responsabilitati:

Responsabilitati de baza – Administrative: (85% din timp)

Managementul Biroului:

 • Administrarea sediului AMURTEL
 • Actualizeaza bazele de date cu contactele AMURTEL pe Mailchimp.
 • Tine legatura cu partenerii in domenii ca suport tehnic, curatenie, agentii de turism, reparatii.

Asistenta pe plan financiar:

 • Ofera asistenta financiara pentru intocmirea de rapoarte financiare, plati si coordonare.

Resurse umane:

 • Ofera suport personalului AMURTEL prin organizarea documentelor, ofera informatii relevante angajatilor.

 Intalniri si evenimente

 • Coordoneaza din punct de vedere logistic deplasarile personalului si evenimentele (intalniri, workshop-uri, conferinte).
 • Participa la evenimentele locale sau nationale daca este nevoie.

Legal

 • Asigura functionarea sediului in conformitate cu legislatia in vigoare si tine legatura cu institutiile statului.

Comunicare (15% din timp)

 • Actualizeaza paginile web AMURTEL.
 • Asigura comunicarea in mediul virtual a rezultatelor proiectelor AMURTEL.
 • Colaboreaza cu echipa AMURTEL in scopul mediatizarii activitatilor.
 • Elaboreaza si trimite newsletter-ul trimestrial AMURTEL.

Altele

 • Ofera asistenta in orice alte sarcini administrative, cum ar fi traduceri, suport electronic, suport logistic, etc..

Cerinte:

 • Cursuri de calificare relevante/ invatamant superior si o experienta in campul muncii de minim 3 ani (experienta in mediul ONG este un avantaj).
 • Experienta relevanta in special in domenii ca managementul administrativ sau planificarea de evenimente. Managementul de proiecte reprezinta un avantaj.
 • Vorbitor la nivel avansat de limba romana si engleza (atat scris cat si oral).
 • Aptitudini PC avansate si adaptarea usoara la noi instrumente de lucru virtuale, experienta de lucru cu Microsoft Office (in special Excel), experienta cu alte instrumente de lucru online ca WordPress, Google docs, etc..
 • Aptitudini avansate de comunicare si organizare, atentie la detalii si abilitati de multi-tasking.
 • Flexibilitate, initiativa, atitudine proactiva si disponibilitate pentru a lucra intr-o organizatie internationala dinamica ce dispune de resurse limitate.
 • Experienta in munca intr-un mediu multicultural.
 • Poate lucra eficient atat singur, cat si in cadrul unei echipe.

 

 Salariu: Salariul va fi negociat in functie de experienta si calificarile candidatului.

Locatie: Bucuresti, Romania

Program: 9:00 – 18:00, cu o ora pauza de masa

 

Pentru aplicatie: 

 • Trimiteti CV-ul, scrisoarea de intentie si asteptarile dvs. financiare prin e-mail catre Denise Deshaies, la romania@amurtel.net /office@amurtel.ro pana la 30 noiembrie 2017
 • Subiectul e-mail-ului va fi “Office Manager AMURTEL”
 • Vor fi invitate la interviu doar persoanele care se incadreaza profilului dorit.

 

 

Despre AMURTEL

Asociatia AMURTEL ofera servicii in domenii ca protectia copilului si educatie cu scopul principal de a crea medii propice de dezvoltate pentru copii si de a le oferi suport din punct de vedere fizic, emotional, intelectual si spiritual. Urmatoarele sunt proiectele noastre de baza, pe langa cele ocazionale desfasurate cu ajutorul accesarii de grant-uri:

Bucuresti:

Sediul AMURTEL /Centrul holistic Morningstar (intreprindere sociala)

Gradinita Rasarit (intreprindere sociala)

Vistara social apartment

Panatau, jud. Buzau:

Centrul Rezidential Familia AMURTEL

Centrul de Zi Izvorul Sperantei

Gradina BIO AMURTEL (intreprindere sociala)

CEC BANK angajeaza Casier – Agentia Popesti, Sucursala Iasi

CEC BANK angajeaza Casier (perioada determinata 1 an) – Agentia Popesti, Sucursala Iasi

Principalele responsabilitati:
Efectueaza operatiuni cu numerar in lei si in valuta pe contul clientilor;
Gestioneaza numerarul in lei si in valuta si asigura evidentierea corecta a acestuia;
Asigura si raspunde pentru inregistrarea corecta a operatiunilor cu numerar efectuate si reflectate in contul clientilor;
Intocmeste si raspunde de corectitudinea documentelor aferente operatiunilor de incasari si plati efectuate, conform reglementarilor interne.

Cerinte minime de ocupare a postului:
Studii medii;
Varsta minima 21 de ani;
Experienta in activitatea de casierie constituie un avantaj;
Foarte bune abilitati de comunicare si relationare;
Abilitati foarte bune de organizare, atentie la detalii, corectitudine;
Responsabilitate, integritate, confidentialitate;
Cunoasterea legislatiei bancare;
Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala si/ sau cursuri de specialitate, urmate in tara sau in strainatate, constituie avantaje;
Cunostinte de utilizare a calculatorului (Excel si Word, cel putin).

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus, pot transmite CV-ul insotit de scrisoare de intentie la Sucursala CEC Bank din Iasi, pe adresa B-dul Anastasie Panu nr. 42, Bl. 1 A1 sau pe fax: 0232/255.912, e-mail: recrutare@cec.ro, pana la data de 8 noiembrie 2017.

Sursa: www.cec.ro

Concurs pentru ocupare 3 posturi vacante în cadrul ADR Nord-Est

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza concurs in data de 13.11.2017, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamt, pentru ocuparea a 3 posturi vacante, pe durata determinata de 6 luni, cu posibilitate de prelungire, dupa cum urmeaza:

2 posturi vacante – in cadrul Directiei Dezvoltarea Afacerilor

Criteriile relevante ce trebuie indeplinite de candidati pentru inscrierea la concurs sunt urmatoarele:
studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
minim doi ani experienta in realizarea si coordonarea evenimentelor sociale si de startup, de la A la Z (concept/idee si pana la colectarea de feedback si analiza);
minim doi ani de experienta dovedita in domeniu, in crearea de comunitati (online si offline), crearea de produse de comunitate, si administrarea de resurse si oameni;
minim doi ani de experienta in comunicare si/sau community management;
minim un an de experienta pe coordonarea unui proiect (procese, echipe, resurse);
constituie avantaj experienta de fondare a unui startup cu expunere internationala;
experienta de lucru in coordonarea/strangerea unor echipe de voluntari;
experienta de lucru pe partea de logistica;
constituie avantaj experienta in crearea de continut (in principal online);
cunostinte de operare pe calculator;
cunostinte de limba engleza – nivel avansat

1 post vacant – in cadrul Directiei Comunicare, Inovare si Cooperare Externa

Criteriile relevante ce trebuie indeplinite de candidati pentru inscrierea la concurs sunt urmatoarele:
studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
experienta profesionala anterioara de minim 3 ani intr-unul din domeniile (sau similar cu acestea): dezvoltare regionala, dezvoltare durabila, dezvoltare inovativa;
experienta profesionala relevanta in elaborarea si/sau implementarea proiectelor cu finantare europeana (minim 1 proiect scris si/sau implementat);
buna cunoastere a programelor de cooperare transnationala europeana;
abilitati bune de elaborare a materialelor de comunicare (articole, prezentari, comunicate de presa, etc);
cunostinte de limba engleza – nivel avansat;
foarte bune cunostinte de operare pe calculator (MS Office);
capacitate de organizare si prioritizare a sarcinilor de serviciu;
capacitate de a se adapta usor unor noi contexte, situatii si domenii de activitate.

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor
Persoanele interesate vor trimite aplicatia lor (un CV complet si detaliat) pe e-mail: adrnordest@adrnordest.ro, pana la data de 06.11.2017.

Etapa II – Selectarea candidaturilor
ADR Nord-Est analizeaza pana la data de 07.11.2017 fiecare candidatura in parte si face selectia acestora in functie de conditiile solicitate pentru posturi. ADR Nord-Est va contacta (telefonic sau/si pe e-mail) in data de 08.11.2017 fiecare candidat acceptat si acesta va intocmi dosarul de inscriere la concurs ce va cuprinde: CV (format european, in care sa se evidentieze clar experienta profesionala), cerere de inscriere la concurs, copii dupa actele de studii, respectiv alte cursuri / formari profesionale, copie dupa actul de identitate, cazier judiciar / sau declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale. Acest dosar va fi depus la sediul Agentiei (str. Lt. Drgahescu, nr.9), cel tarziu in data 10.11.2017, pana la orele 14:00.

Etapa III – Derularea concursului
Concursul se va desfasura in data de 13.11.2017, incepand cu ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamt si va consta in urmatoarele probe: test de legislatie / specialitate, test de limba engleza, proba de operare pe calculator, interviu si analiza CV-ului.

Bibliografia pentru concurs se gaseste la sediul Agentiei sau pe www.adrnordest.ro. Relatii suplimentare la tel. 0233 218 071.

 

Sursa:  www.adrnordest.ro

Ministerul Tineretului și Sportului  recrutează 16 formatori pentru proiectul „Pregătiți pentru viață”

Ministerul Tineretului și Sportului  recrutează formatori pentru proiectul „Pregătiți pentru viață”. Proiectul are ca scop susținerea tinerilor instituționalizați cu vârsta cuprinsă între 15 și 17 ani.

Grup țintă: tineri cu vârsta cuprinsă între 15-17 ani;

Perioada de desfășurare: 04 – 05 noiembrie și 11 – 12 noiembrie 2017;

Loc de desfășurare: Complex Cultural Sportiv Studențesc Tei, București;

Număr necesar de formatori: 16.

Formarea va fi realizată în regim de voluntariat, iar toate costurile legate de transport și masă vor fi asigurate de Ministerului Tineretului și Sportului (MTS).

Profilul formatorului

Are experienţă ca formator;
Are experienţă de lucru în domeniile: prevenire situații de risc, dezvoltare personală și incluziune socială;
Este dispus să colaboreze cu Ministerul Tineretului și Sportului pe un termen de 4 zile;
Are disponibilitate de timp şi de participare la organizarea cursului de formare organizat de către MTS la Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei.

Responsabilități:

Va realiza design-ul de formare alături de ceilalți formatori selectați:
Va susține sesiunile de formare în perioada 04 – 05 și 11 – 12 noiembrie 2017 la Complexul studențesc Tei;
Va redacta şi trimite către MTS, la termen, raportul de curs pentru grupul la care a fost formator.

Procedura de aplicare

Persoanele interesate pot aplica trimițând CV-ul până la data de 27 octombrie 2017 ora 13:00 pe adresa de email strategie.tineret@mts.ro , menționând în textul e-mailului și disponibilitatea de timp (pentru una sau ambele perioade).

Sursa: www.mts.ro

Fondul Roman de Dezvoltare Socială angajează Asistent director

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intentioneaza sa contracteze, prin selectie, pe baza calificarilor atestate prin CV si a documentelor solicitate la depunerea candidaturii, si, ulterior, concurs, un ASISTENT DIRECTOR Cod COR 243217.

Acesta va avea ca responsabilitati principale urmatoarele:

Urmareste agenda conducerii executive
Asista conducerea executiva, precum si coordonatorii de departamente in activitatea legata de proiecte
Asista conducerea executiva la sedinţele de lucru si la intalniri stabilite de director
Asigura redactarea si traducerea documentelor/corespondentei
Gestioneaza documentele de interes general ale FRDS
Deruleaza activitati de urmarire a circulatiei documentelor interne (corespondență, rapoarte etc.)

Asistentul director va fi angajat pe baza de contract de munca cu norma intreaga 6 ore/zi sau 30 ore/saptamana, pe durata determinata, pana la 31 decembrie 2017, desfasurandu-si activitatea la sediul FRDS.

Organizarea concursului:
Concursul va consta in proba practica, proba de limba engleza (scris) si interviu preliminar. Participarea la concurs se face pe baza rezultatului selectiei de CV, rezultat care va fi comunicat fiecarui candidat pe adresa de e-mail indicata in CV.

Candidatii trebuie sa raspunda subiectelor de concurs stabilite pe baza bibliografiei privind reglementarile aplicabile postului (reglementarile finantatorilor, legislatia nationala, reglementarile europene etc.), sa demonstreze ca poseda foarte bune abilitati de planificare si organizare, elaborare documente de sinteză, respectarea instrucţiunilor orale şi scrise, culegere, clasificare şi interpretare a informaţiilor, cunostinte foarte bune de limba engleza si utilizarea a calculatorului (aplicatiile Microsoft Office).

Concursul se va desfasura in ziua de 03 noiembrie 2017 pentru candidatii admisi in urma selectiei de CV-uri. Probele din concurs se vor desfasura la sediul FRDS din str. Eugeniu Carada, nr.1, etaj.3, sector 3, începînd cu ora 10,00.

Conditii de participare:
Pentru ocuparea postului de asistent director, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Conditii generale cumulative obligatorii pentru toti candidatii:

a) cetatenia romana, cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoasterea limbii romane, scris si vorbit;

c) varsta de minimum 18 ani impliniti;

d) capacitate deplina de exercitiu;

e) stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;

f) sa nu fi fost condamnati pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

g) indeplinesc conditiile de studii, de vechime si celelalte conditii specifice solicitate.

Conditiile specifice:

Studii superioare cu diplomă de licenţă
Experienţă de cel puţin 2 ani pe un post similar
Vechime în muncă de cel putin 5 ani
Cursuri de limba engleza, secretariat, calculator dovedite cu certificate –constituie un avantaj
Cunostinte foarte bune de limba engleza (scris, citit, vorbit) nivel C1
Cunoştinţe foarte bune de utilizare a calculatorului (Microsoft Office sau cel putin Word, Excel, Power Point, Internet Explorer.)
Disponibilitate de deplasare în ţară
– Cunoştinţe de gestionare/arhivare documente- experienţă minim 2 an constituie avantaj

– Elaborare documente de sinteză

Persoanele care indeplinesc conditiile generale si specifice cerute sunt invitate sa trimita un CV in limba romana, insotit de o copie scanata a actului de identitate si de copiile scanate ale diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari relavante pentru post, la adresa de e-mail: office@frds.ro, pana la data de 25 octombrie 2017 ora 24,00.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 021/315.34.40 (persoana de contact: Pop Mariana tel.0721-274984). Doar persoanele care au trimis documentele solicitate si, potrivit datelor din CV, indeplinesc cumulativ cerintele generale si specifice, vor fi invitate sa participe la concursul pentru ocuparea postului.

BIBLIOGRAFIE

– Legea nr. 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, cu modificarile si completarile ulterioare;

– OUG nr. 88/2012 privind Cadrul institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea asistentei financiare acordate Romaniei prin Mecanismul financiar al Spatiului economic european si prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009/2014;

– OUG nr. 23/2013 privind Gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului economic european 2009-2014 si Mecanismului financiar norvegian 2009-2014;

– Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial mechanism 2009-2014 (adoptat de EEA Financial Mechanism Committee pe 13 ianuarie 2011, confirmat de Standing Committee al statelor EFTA pe 18 ianuarie 2011, amendat pe 4 ianuarie 2012 si 14 martie 2013), cu anexele aferente (Programme Operators’ Manual, Information and Publicity Requirements etc.) – disponibil la adresa http://eeagrants.org/Results-data/Results-overview/Documents/Legal-documents/Regulations-with-annexes/EEA-Grants-2009-2014

– Programme Areas 2009 – 2014 – brochure, disponibila la adresa http://eeagrants.org/Results-data/Results-overview/Documents/Publications/Brochures/%28offset%29/5

Sursa: www.granturi-corai.ro

 

Antibiotice S.A., Iaşi angajează Controlor calitate

Antibiotice S.A., Iaşi angajează CONTROLOR CALITATE, în cadrul serviciului Controlul Calităţii cu locaţie în Iaşi

Cerinţe şi abilităţi specifice:

Absolvent de studii liceale
Abilităţi de organizare şi gestionare a timpului de lucru
Bune abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă
Capacitate de asimilare a cunoştinţelor specifice postului, seriozitate, flexibilitate, adaptabilitate

Responsabilităţi:

Prelevează probe din materii prime și materiale de ambalare, produse intermediare, produs finit, utilități
Înregistrează operațiunile efectuate confom procedurilor de lucru

Se oferă:

Angajare full time
Oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
Pachet salarial motivant
Traininguri de specialitate

Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită CV, însoţit de fotografie şi scrisoare de intenţie, documente de studii în xero-copie sau scanate, la adresa: Antibiotice S.A., Iaşi, str. Valea Lupului, nr. 1, cod 707410, Direcţia Resurse Umane, fax 0232-209633 sau e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro până la data de 31.10.2017.

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209107, 0232-209211;

Numai candidaţii selectaţi pentru concurs vor fi contactaţi.

Sursa: www.antibiotice.ro