MCI organizează concurs pentru ocuparea funcției de consilier la Serviciul Evaluare Selecție și Contractare

Ministerul Cercetării și Inovării organizează concurs în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de consilier I debutant din cadrul Direcţiei Generale Organism Intermediar pentru Cercetare,Serviciul Evaluare, Selecţie şi Contractare.

Concursul se desfășoară la sediul Ministerul Cercetării și Inovării din strada Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București în data de 07 noiembrie 2018 ora 10.00 – proba scrisă și în data de 09 noiembrie 2018 – proba interviu.

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

Condiţiile generale şi specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier clasa I grad profesional debutant din cadrul Serviciului Evaluare Selecţie şi contractare, Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare.

a)    Condiţii generale:

pot candida persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

a)    are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)    are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d)    are capacitate deplină de exerciţiu;

e)    are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f)     îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g)     îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h)     nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i)     nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j)    nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

b)  Condiţii specifice:

– studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

Dosarul de concurs

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele:

a)    formularul de înscriere ;

b)    curriculum vitae, modelul comun european;

c)   copia actului de identitate;

d)   copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

e)   cazierul judiciar;

f)    adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)    declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. în acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. Actele necesare pentru înscrierea la concurs vor fi prezentate în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere şi declaraţia pe propria răspundere se pun la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul ministerului sau pot fi accesate pe site-ul Ministerului Cercetării şi Inovării – www.research.gov.rola secţiunea dedicată publicităţii concursului.

În vederea participării la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de maximum 8 zile de la data publicării anunţului (25 octombrie 2018), respectiv în perioada 25 octombrie – 01 noiembrie 2018, în zilele de luni – miercuri în intervalul orar 8.00 – 16.00 şi joi în intervalul orar 8.00 – 13.30.

Bibliografia si alte informatii suplimentare sunt disponibile pe  www.research.gov.ro

Sursa: www.research.gov.ro

Centrul de limba engleză București angajează Teaching Centre Support Coordinator

Centrul de limba engleză București continuă să se extindă rapid și este acum unul dintre cele mai mari centre din UE.

Postul de Teaching Centre Support Coordinator raportează la Teaching Centre Services Coordinator și face parte dintr-o echipă de 6 persoane, coordonată de Teaching Operations Manager.

Responsabilități principale:

 • Asigurarea managementului zilnic al programului de internship de asistenți profesori si menținerea evidenței orelor lucrate la zi.
 • Conduce procesul de recrutare și training pentru asistenții profesori.
 • Monitorizează și evaluează performanța asistenților profesori.
 • Administrează aspectele financiare ale programului de asistenți profesori (urmărirea orelor lucrate și efectuarea plăților).
 • Oferă sprijin administrativ zilnic clienților Teaching Centre.
 • Colaborează cu asistenții profesorilor, cu profesorul coordonator pentru categoriile de vârstă Early Years și Primary și cu profesorii pentru a asigura buna desfășurare a programului de internship.

Abilități esențiale și competențe: 

 • Experiență administrativă și organizatorică
 • Studii superioare
 • Vorbitor de limba română la nivel C2 și limba engleză la nivel C1.
Locație București
Salariu Salariu brut 4647 RON /lună
Durată 1 an
Termen limită miercuri, 14 noiembrie 2018

Află mai multe detalii și aplică pe www.britishcouncil.ro 

Sursa : www.britishcouncil.ro 

 

BNR angajează Expert în cadrul Direcției Comunicare și Multimedia

Banca Naţională a României angajează Expert în cadrul Direcției Comunicare și Multimedia – Serviciul comunicare online

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 7 noiembrie 2018

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminată

Atribuţiile principale ale postului

 • participă la implementarea proiectelor de dezvoltare a comunicării online a BNR (platforme web, blog, conturi social media, aplicații mobile), în cadrul grupurilor de lucru constituite în acest scop;
 • participă la activități de programare și design web, de automatizare a proceselor de publicare/diseminare a informațiilor în cadrul instrumentelor de comunicare online;
 • monitorizează funcţionarea website-ului BNR; participă la administrarea curentă a acestuia, cu respectarea procedurilor de publicare;
 • realizează operațiuni de actualizare a website-ului; prelucrează în format specific documentele destinate publicării pe website‑ul BNR;
 • evaluează periodic impactul informațiilor din website/blog/conturi social media/aplicații mobile pe baza statisticilor de accesare; propune şi realizează optimizări ale structurării informaţiilor şi formei de prezentare a acestora;
 • acordă asistenţă tehnică web-editorilor din cadrul direcţiilor-sursă/structurilor-sursă în vederea standardizării modului de prezentare a documentelor şi respectării regulilor şi cerinţelor de publicare pe website;
 • monitorizează funcţionarea conturilor BNR pe Twitter, LinkedIn și YouTube;
 • participă la administrarea curentă a platformei blog Opinii BNR, respectiv a platformei web a Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială și asigură monitorizarea funcționării acestora.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniile: informatică și cibernetică economică, matematică-informatică sau inginerie (în următoarele specializări: automatică și calculatoare, respectiv electronică, telecomunicaţii și tehnologia informației);
 • experienţă profesională de minimum 3 ani într-o funcție cu studii superioare în domeniul IT;
 • cunoştinţe aprofundate în dezvoltare și design web (HTML5, CSS3, JavaScript și XML);
 • cunoștințe în programare PHP și în baze de date (MySQL/Maria DB) – nivel mediu;
 • cunoașterea standardelor web internaționale (de ex. W3C, WCAG);
 • cunoştinţe practice de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office;
 • cunoaşterea limbii engleze.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • managementul relațiilor strategice.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție și modalitatea de aplicare se găsesc pe www.bnr.ro

Sursa: www.bnr.ro

FOND caută noi membri de echipă!

Federaţia Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România – FOND este în căutare de noi membri de echipă, care să sprijine implementarea activităților din cadrul proiectului european „Towards open, fair and sustainable Europe in the world – Presidency Project„, derulat la nivel național în contextul exercitării Președinției Consiliului UE de către România în prima jumătate a anului 2019 (1 noiembrie 2018 – 31 octombrie 2019).

Proiectul este implementat de către Platforma Națională de ONG-uri Finlandeză – KEHYS, în parteneriat cu platformele naționale de ONG-uri active în domeniul dezvoltării internaționale din România (FOND România) și Croația (CROSOL) și Confederația europeană de ONG-uri CONCORD și finanțat de către Comisia Europeană.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea nivelului de conștientizare și sprijin pentru politici europene deschise, echitabile și sustenabile, în special în ceea ce privește implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, cooperarea pentru dezvoltare, drepturile omului și spațiul societății civile.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Dezvoltarea organizațiilor societății civile în Europa, pentru o mai mare implicare în procese de advocacy și conștientizare;

– Creșterea nivelului de conștientizare și înțelegere asupra rolului Uniunii Europene și efectele politicilor europene la nivel global;

– Dezvoltarea politicilor europene pentru o mai mare deschidere, echitabiliate și sustenabilitate, în special în ceea ce privește implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, cooperarea pentru dezvoltare, drepturile omului și spațiul societății civile.

Posturi vacante cu data de începere 1 noiembrie 2018 (click pentru detalii):

MANAGER PROIECT (program full time, 8h/zi)

COORDONATOR COMUNICARE & LOGISTICĂ (program full time, 8h/zi)

OFIȚER FINANCIAR (program part time, 2h/zi)

Activitățile din cadrul proiectului se vor desfășura în perioada 1 noiembrie 2018 – 31 octombrie 2019 și vor presupune sprijin în organizare de evenimente la nivel național (București) și internațional (Bruxelles), deplasări și activități derulate în contextul exercitării Președinției României la Consiliul UE.

Toţi cei interesaţi sunt rugați să transmită la adresa de e-mail fond.romania@gmail.com următoarele documente, menționând în titlul e-mailului postul pentru care aplică:

– CV-ul actualizat*;

– Scrisoare de motivație.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este luni, 22 octombrie 2018, ora 17:00.

Mai multe informatii pe  www.fondromania.org 

 

Sursa: www.fondromania.org

ASISED angajeaza Responsabil activitati implementare

Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură (ASISED) angajeaza Responsabil activitati implementare, în cadrul proiectului „Societatea civilă dezvoltă politici publice”, cod proiect SIPOCA 202/MySMIS 109834, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Cerinţe:
– Studii superioare finalizate;
– Experiență de cel puțin 3 ani în coordonarea de activități; reprezintă avantaj experiența în coordonarea de rețele;
– Cunoștințe utilizare PC;
– Abilități de comunicare, prezentare și relaţionare cu diferite categorii de persoane;
– Persoană responsabilă și organizată;
– Disponibilitate pentru deplasări în regiunile București-Ilfov, Centru și Sud Muntenia.
– Reprezintă avantaj cunoașterea sectorului neguvernamental și a domeniului social și deţinerea permisului de conducere, cat. B.

Principalele responsabilităţi:
• participă la activitatea de identificare a potenţialilor membri ai reţelei de ONG-uri;
• participă la activitatea de înfiinţare a reţelei;
• identifică modalităţi şi resurse de dezvoltare şi sustenabilitate a reţelei;
• identifică şi contactează posibili parteneri (instituţii publice, autorităţi relevante);
• participă la întâlnirile reţelei;
• participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a reţelei.

Documente necesare:
– CV în format Europass care să detalieze capacitatea şi experienţa solicitată.
– Diploma de studii si alte diplome sau documente relevante.

Data limită:
Cei interesați sunt rugaţi să transmită documentele menţionate până la data de 16.10.2018. Acestea vor fi transmise în format electronic pe adresa asociatia.asised@gmail.com.

Găsiți mai multe detalii pe  www.asociatiaasised.wordpress.com 

 

Sursa: www.asociatiaasised.wordpress.com 

Banca Naţională a României angajează Expert – Direcția Plăți, Serviciul administrare TARGET2

Banca Naţională a României angajeaza Expert (cu atribuții în domeniul securității informației, securității cibernetice și rezilienței cibernetice pentru infrastructurile pieței financiare operate de BNR) – Direcția Plăți, Serviciul administrare TARGET2

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 3 octombrie 2018

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminată

Atribuţiile principale ale postului

participă la activitățile de evaluare a riscurilor de securitate a informației (inclusiv riscurile care ar putea afecta datele personale) și a riscurilor care ar putea afecta reziliența cibernetică a infrastructurilor pieței financiare deținute și operate de BNR (IPF-BNR);
contribuie la gestiunea, întreținerea, revizuirea și dezvoltarea documentației sistemului de management al securității informației aferent IPF-BNR;
revizuiește și elaborează politici, linii directoare, proceduri și instrucțiuni de lucru în domeniul securității informației și rezilienței cibernetice pentru IPF-BNR;
participă la pregătirea și derularea testării securității informației și rezilienței cibernetice aferente IPF-BNR, analizează rezultatele și formulează recomandări pentru îmbunătățirea securității IPF-BNR.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență;
 • studii de master absolvite cu examen de disertaţie, pentru absolvenții sistemului Bologna;
 • experiență profesională de minimum 5 ani în funcții pentru care sunt solicitate studii superioare, dovedită prin documente, din care, preferabil, 3 ani în domeniul securității informației, securității cibernetice și/sau rezilienței cibernetice;
 • constituie un avantaj studiile de master și/sau doctorat în domeniul securității informației și/sau securității cibernetice și/sau deținerea de certificări precum Certified Register of Ethical Security Testers (CREST), certificări de securitate cibernetică (CISM, CISSP, CCNA Security etc.), certificări în domeniul testelor de securitate (CEH), certificări în implementarea sau auditul de securitate bazate pe standardul ISO27001;
 • cunoștințe de operare pe calculator: utilizarea pachetului Microsoft Office, Internet;
 • cunoașterea limbii engleze;
 • capacitate de analiză, sinteză și asimilare rapidă a informației;
 • disponibilitate pentru a lucra în echipă, abilități de comunicare și inițiativă.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • gândire operațională.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 3 octombrie 2018 (inclusiv).

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție www.bnr.ro.

 

Sursa: www.bnr.ro

FONPC angajează Asistent programe

FONPC anunță deschiderea procedurii de selecție pentru postul de: Asistent programe (Asistent manager- poziția în COR / Cod: 334303) – normă întreagă (8 ore).

Durata contractului: 12 luni (cu posibilitate de prelungire).

Persoanele interesate, sunt încurajate să trimită CV-ul în format Europass și o scrisoare de motivație până la data de 29 septembrie 2018, ora 18.00 la adresa de e-mail: daniela.gheorghe@fonpc.ro, indicând în titlul mesajului poziția pentru care aplică. Doar candidații a căror profil și experiență vor fi considerate relevante pentru activitățile FONPC vor fi contactați.

Cerințe de bază:

Studii de specialitate: superioare, de preferat științe economice.

Experiență în domeniu: minimum 2 ani.

Limba engleză sau franceză.

Operare PC,

Experiență în raportare financiară pe proiecte (de exemplu fonduri norvegiene, fonduri elvețiene, fonduri structurale etc),

Experiență în gestionarea resurselor umane.

Experiență în organizarea de evenimente (conferințe, seminarii etc).

Fisa postului asistent programe este disponibila pe www.fonpc.ro

Termenul limită de depunere a aplicațiilor este 29 septembrie 2018, ora 18.00.

Mai multe detalii despre FONPC găsiți pe www.fonpc.ro.

 

Sursa: www.fonpc.ro

CEC  Bank angajează Administrator credite – Sucursala Bacău

CEC  Bank angajeaza Administrator credite (perioada determinata) – Sucursala Bacau, Serviciul/Activitatea Credite
Principalele responsabilitati: 
 • Asigura utilizarea, monitorizarea si urmarirea rambursarii creditelor acordate clientilor Bancii, conform contractului incheiat si reglementarilor interne in vigoare;
 • Verifica contractele de credit, de garantii, politele de asigurare; monitorizeaza indeplinirea conditiilor stipulate la aprobarea facilitatilor de credit si permanenta concordanta a acestora cu clauzele contractuale;
 • Urmareste rambursarea ratelor de credit, plata dobanzilor aferente la scadentele stabilite si incasarea comisioanelor si a altor sume datorate bancii de catre clienti; face propuneri pentru adoptarea masurilor necesare in cazul clientilor care inregistreaza dificultati in rambursarea creditelor acordate, anterior transformarii acestora in credite neperformante.
Cerinte minime de ocupare a postului: 
 • Studii superioare sau studii medii;
 • 3 ani vechime in munca;
 • 1 an experienta in domeniul specific de activitate constituie un avantaj;
 • Bune abilitati de comunicare si relationare;
 • Capacitatea de planificare si prioritizare a sarcinilor, de organizare si rezolvare de probleme;
 • Atentie la detalii;
 • Responsabilitate, integritate, confidentialitate;
 • Cunoasterea legislatiei bancare;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala si/ sau cursuri de specialitate, urmate in tara sau in strainatate, constituie avantaje;
 • Cunostinte de utilizare a calculatorului (Excel si Word, cel putin).

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus pot depune CV-ul, insotit de scrisoare de intentie, la Sucursala CEC Bank din Bacau, pe adresa B-dul Unirii 11, sau pe e-mail: recrutare@cec.ro, pana la data de 18 septembrie 2018.

Sursa: www.cec.ro

Sense Internaţional România caută Responsabil fundraising și comunicare

Sense Internaţional România căută coleg/ă care să se alăture cu entuziasm unei echipe mici și dedicate în sprijinirea persoanelor cu surdocecitate.

Imaginează-ți viața fără a percepe lumina și sunetele. Așa este viața persoanelor cu surdocecitate, o viață dincolo de simțuri. Misiunea noastră este să ne asigurăm, prin proiectele noastre, că persoanele cu surdocecitate au acces la consiliere, oportunități și sprijin, devenind membri activi ai societății.

Care va fi rolul tău?
Vei fi responsabil cu strângerea de fonduri pentru programele organizației, precum și cu comunicarea rezultatelor noastre în mediul online și offline, prin publicații și prezentări.

Ce pregătire ar trebui să ai?
Studii în domeniul marketing, comunicare și relații publice ori alt domeniu relevant.

Ce altceva este important?

Experiența relevantă în domeniu cel puțin 1 an, deschidere spre învățare și dorința de a cunoaște mediul ONG, legislația din domeniul strângerii de fonduri, campanii de strângere de fonduri
Empatie pentru grupurile vulnerabile și dorinta de dezvoltare continuă.
Cunoașterea fluenta a limbii române scrise și vorbite, precum si o foarte bună cunoaștere a limbii engleze, având în vedere colaborarea noastră cu organizații internaționale și parteneri externi.

Ce nu știi încă?
Poți învăța, iar atitudinea: POT FACE! e absolut necesară alături de noi.

Dacă te regăsești în descrierea de mai sus, așteptăm până în data de 28 septembrie, CV-ul tău însoțit de o scrisoare de intenție, de preferat în limba engleză la adresa rantonie@senseint.org.ro, persoana de contact Ramona Antonie.

Pentru informații suplimentare legate de postul vacant poți /solicita descărca Fișa postului de pe www.surdocitate.ro.

Îți mulțumim pentru interes, cu toate acestea doar candidații selectați vor fi invitați la interviu.

Sursa:  www.surdocitate.ro

Concurs pentru ocupare posturi vacante in cadrul ADR Nord-Est

ADR Nord-Est organizeaza concurs in data de 20.09.2018, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamt, pentru ocuparea a 5 posturi vacante (durata determinata – 12 luni, cu posibilitate de prelungire).

I.    2 posturi de Expert Achizitii Publice

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a.    studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, intr-unul din domeniile: tehnic, economic, juridic, stiinte administrative;
b.    experienta profesionala de minim 2 ani in domeniul achizitiilor publice;
c.   foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
d.    foarte buna cunoastere a limbii engleze;
e.    constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana.

II.   1 post de Consilier Juridic

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a.    sa fie absolventi cu diploma de licenta ai facultatii de drept;
b.    experienta profesionala de minim 5 ani in specialitatea studiilor;
c.    constituie avantaj experienta profesionala in domeniul implementarii proiectelor cu finantare europeana;
d.    constituie avantaj absolvirea unui masterat sau doctorat in drept civil;
e.    constituie avantaj participarea la cursuri/formari profesionale, in domeniul fondurilor europene si conexe acestuia;
f.    foarte buna cunoastere a limbii engleze;
g.    foarte bune cunostinte de operare pe calculator.

III.  1 post de Asistent Manager (cu atributii de secretariat tehnic pentru Directia OI POR)

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a.    studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b.    experienta profesionala anterioara de minim 2 ani in activitati similare celor prezentate in atributiile postului;
c.    foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
d.    foarte buna cunoastere a limbii engleze;
e.    constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana;
f.    persoana flexibila, cu abilitati ridicate de comunicare, capacitate de analiza si sinteza, spirit organizatoric.

Atributiile postului de Asistent Manager:
•    primeste si inregistreaza cererile de finantare si documentele suport depuse de catre solicitanti, in conformitate cu procedurile in vigoare;
•    gestioneaza corespondenta primita si emisa de catre Directia OI POR;
•    opereaza inregistrarea/emiterea/transmiterea documentatiei directiei in toate aplicatiile informatice puse la dispozitie, cu respectarea termenelor legale si procedurale;
•    asigura sistemul relational cu personalul Directiei OI POR si cu mediul extern al acesteia;
•    asigura organizarea sedintelor si a materialelor necesare derularii acestora;
•    asigura difuzarea in directie a deciziilor si instructiunilor;
•    asigura mentinerea unei piste de audit adecvate si a unui sistem de arhivare fizic si electronic corespunzator, precum si securitatea datelor in conformitate cu legislatia nationala si comunitara relevanta;
•    participa la  activitatea de elaborare si actualizare a procedurilor de lucru specifice activitatii sale;
•    alte activitati specifice de secretariat.

IV.   1 post de Expert in Directia Dezvoltarea Afacerilor

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a.    sa fie absolventi cu diploma de licenta sau echivalent (intr-unul din domeniile: economic, tehnic, social sau comunicare);
b.   experienta profesionala de minim 3 ani in relatia cu mediul de afaceri, precum si o buna cunoastere a mediului antreprenorial regional activ intr-unul din sectoarele: agrofood, mediu;
c.     experienta profesionala in derularea de activitati privind organizarea de evenimente business si de networking;
d.   implementarea a cel putin unui proiect de dezvoltare economico-sociala;
e.   foarte buna cunoastere a limbii engleze;
f.    foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
g.   constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana;
h.  abilitati ridicate de comunicare, atitudine proactiva, capacitate de analiza si sinteza, persoana focusata pe obtinerea rezultatelor si indeplinirea obiectivelor.

Atributiile postului de Expert in Directia Dezvoltarea Afacerilor:
•    Dezvoltarea si promovarea initiativei Connect Nord-Est (Misiunea Connect NE este de a conecta companiile private, Universitati, Administratie Publica, ONG-uri, pentru a forma sau dezvolta lanturi valorice locale, din sectoare economice considerate prioritare pentru dezvoltarea Regiunii Nord Est);
•    Definirea si implementarea planului de dezvoltare pentru sectorul alocat: agroofood sau mediu (energie, apa si deseuri);
•    Analiza situatiei curente: mapare mediu antreprenorial, conectare cu entitati de sprijin (autoritati publice, mediu academic);
•    Identificarea tendintelor la nivel european in domeniu si diseminarea lor in Regiunea Nord – Est;
•    Conectarea membrilor relevanti pentru sector si implicarea lor in proiecte inovative;
•    Organizarea de evenimente specifice sectorului alocat;
•    Sprijinirea promotorilor in operationalizarea ideilor de dezvoltare aferente sectorului alocat;
•    Promovarea si contributia activa la dezvoltarea si sustinerea formelor asociative in sectorul agro-food/mediu;
•    Maparea, evaluarea si dezvoltarea lanturilor valorice cu potential ridicat de dezvoltare in Regiunea Nord-Est;
•    Intocmirea si implementarea unui plan anual de actiune pentru dezvoltarea initiativei Connect Nord-Est, in vederea dezvoltarii comunitatilor sectoriale;
•    Monitorizarea progresului realizat fata de obiectivele propuse si redactarea rapoartelor lunare/trimestriale catre echipa de management;
•    Stabilirea si dezvoltarea relatiilor de colaborare pe termen lung cu membrii activi in proiecte: parteneri, clienti, beneficiari si finantatori ai proiectului;
•    Implementarea cu succes a proiectelor care conduc la realizarea obiectivului general de dezvoltare a sectorului alocat.

Rugam persoanele interesate sa depuna la sediul Agentiei, pana la data de 18.09.2018, orele 16:30, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasa clar experienta profesionala), cerere de inscriere la concurs (format pus la dispozitie pe site-ul Agentiei), cu mentiunea clara a postului pentru care candideaza (candidatii pot avea doar o singura optiune pentru posturile scoase la concurs), copie dupa diploma de licenta, respectiv alte cursuri/formari profesionale/diplome si documente suport relevante, copie dupa actul de identitate, cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Concursul va consta in urmatoarele probe: test scris de cunostinte din bibliografia pentru concurs (pentru postul de Expert Directia Dezvoltarea Afacerilor se va sustine si un test scris de verificare a cunostintelor de specialitate din arealul descris in atributiile postului), test scris de limba engleza, proba practica privind cunostintele de operare pe calculator si interviu/analiza CV –ului.

Bibliografia pentru concurs se gaseste la sediul Agentiei si pe www.adrnordest.ro.

Relatii suplimentare la tel. 0233 218 071.

 

Sursa www.adrnordest.ro