Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași angajează Asistent Social

Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași anunță scoaterea la concurs a unui post de Asistent Social, pentru Centrul de Resurse pentru Copii și Tineri „Don Bosco” din Buruienești, comuna Doljești, jud. Neamț, 8 ore/zi, perioadă determinată (22 luni).

Cerințe:
– Studii superioare – asistență socială;
– Abilități de comunicare și interrelaționare;
– Capacitate de adaptare la medii și situații noi;
– Persoană dinamică, flexibilă și cu spirit de inițiativă;
– Bun organizator;
– Experiență în domeniu de minim 1 an;
– Permis de conducere ctg. B.

Conţinutul dosarului (se va trimite pe e-mail: contact@caritas-iasi.ro)

– Curriculum Vitae în format Europass;
– Copie după actele de studii, după cartea de identitate, după cerificatul de căsătorie (dacă este cazul și dacă numele de pe actele de studii nu coincide cu cel din cartea de identitate).

Pentru mai multe detalii, persoana de contact este Ursan Mariana, director domeniu Copii, Tineri, Familii, tel. 0729/550049.

Data limită de înscriere este luni, 10 februarie 2020.

Interviul va avea loc miercuri, 12 februarie 2020, începând cu ora 11.00 la sediul Centrului de Resurse pentru Copii și Tineri „Don Bosco” Buruienești, str. Siretului nr. 1, sat Buruienești, comuna Doljești, jud. Neamț.

Vor fi chemate la interviu doar persoanele care corespund cerinţelor solicitate!

Sursa: www.caritas-iasi.ro

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala angajeaza Expert achizitii

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intentioneaza sa contracteze, prin concurs, un EXPERT ACHIZITII, cod COR 242104.

Atributii si responsabilitati generale
 Respectă Regulamentele de implementare aferente Mecanismele Financiare SEE și Norvegian 2014 – 2021, Acordul de program, Acordul de implementare al programului, Acordul de implementare privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile şi legislaţia aplicabilă la nivel local, naţional, precum şi cea a Uniunii Europene aplicabilă, pe toată durata de implementare, precum şi procedurile operaţionale, aplicabile postului.
 Răspunde de inițierea, organizarea și finalizarea proceselor/procedurilor de achiziții în care este implicat la nivelul OP, conform legislației privind achizițiile publice și cerințelor Regulamentelor.
 Contribuie la elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale sau de sistem ale OP.
 Asigură pregătirea ghidurilor/instrucțiunilor/manualelor pentru benficiarii de finanțare.
 Sprijină şi acordă asistență pe probleme de achiziţii atât beneficiarilor de finanțare cât şi personalului FRDS.
 Verifică dosarele de achiziţii aferente proiectelor finanțate de FRDS în conformitate cu reglementările aplicabile şi procedurile interne aprobate.
 Asigură transparența și accesul la documente în conformitate cu cerințele Regulamentelor.
 Se conformează cu orice alte obligaţii aferente activităţii sale care rezultă din Acordul de program.

Atributii si responsabilitati specifice
 Contribuie la elaborarea şi actualizarea Programului de achiziţii și a strategiei la nivelul programului.
 Răspunde de derularea procesului de achiziții pentru bunuri, servicii sau lucrări ale OP, pentru care a fost desemnată, respectiv:
 elaborează documentaţiile de atribuire pentru selecţiile de oferte de bunuri, servicii sau lucrări care urmează a fi achiziţionate, pe baza referatelor transmise de departamentele de specialitate ale FRDS.
 transmite spre publicare și urmărește publicarea documentaţiilor de atribuire în SEAP şi/sau pe site-ul FRDS.
 participă, după caz, ca membru al comisiei de evaluare în conformitate cu procedurile de achiziţii aplicabile,
 realizează procese verbale ale şedinţelor comisiei de evaluare, dacă a fost desemnat,
 întocmește şi publică în SEAP şi/sau pe site-ul FRDS răspunsurile la solicitările de clarificări,
 elaborează Raportul procedurii de atribuire, obţinerea avizelor necesare,
 prezintă conducerii executive decizia Comisiei de evaluare,
 transmite spre publicare și urmărește publicarea anunţurilor de atribuire în SEAP şi/sau pe site-ul FRDS.
 Asigură verificarea procesului de achiziții realizat derulat de alt specialist achiziții pentru managementul programului și verificarea dosarelor de achiziții transmise de promotorii de proiecte și partenerii acestora, pentru asigurarea principiului celor 4 ochi în cazul dosarelor de achiziții verificate de coordonatorul Departamentului de Achiziții și Infrastructură (DAI).
 Participă la elaborarea planului de formare pentru activităţile specifice compartimentului.
 Participă la elaborarea rapoartelor semestriale şi anuale de activitate ale compartimentului.
 Asigură asistenţa tehnică colaboratorilor şi beneficiarilor granturilor FRDS, în scopul îmbunătăţirii activităţii de achiziţii a acestora şi îndeplinirii condiţiilor contractului de finanțare.
 Verifică Rapoartele de achiziții transmise de Promotorii de proiecte și dosarele de achiziții aferente proiectelor, ulterior finalizării acestora, în funcţie de legislația și procedura de achiziții aplicabilă conform calității promotorului, cu respectarea procedurilor interne și întocmește liste de verificare:
 Verifică conformitatea achizițiilor realizate de promotorii de proiecte autorități contractante, asocieri/parteneriate dintre o autoritate publică și un promotor privat ori ONG sau entități juridice fără calitatea de autoritate contractantă dar care în condițiile prevăzute de lege au obligația aplicării legislației privind achizițiile publice, cu
prevederile legislației naționale de achiziții publice, cerințele Regulamentelor și cu procedurile aplicabile, în baza cărora întocmește liste de verificare,
 Verifică conformitatea achizițiilor realizate de promotorii de proiecte privați sau ONG, cu prevederile Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene, cu cerințele Regulamentelor și cu procedurile aplicabile, în baza cărora întocmește liste
de verificare.
 Realizează acțiuni de verificare în teren a achizițiilor derulate de Promotorii de proiecte, potrivit procedurii aplicabile, selectând un eșantion asigurator de operațiuni, identificabil, și întocmește rapoarte de monitorizare și liste de verificare în urma vizitelor.
 Asigură înregistrarea în sistemul informatic a datelor rezultate din verificarea achizițiilor.
 Asigură stocarea în format electronic a documentelor aferente dosarelor de achizițiilor, în formă finală, și a documentelor scanate rezultate din procesul de verificare în folderele alocate (liste de verificare semnate, rapoarte de vizită, prcese-verbale de constatare, etc.).
 Propune soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii departamentului, a procedurilor interne specifice şi la nivel de proiecte.
 Păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor şi documentelor de care ia cunoştinţă în executarea atribuţiilor de serviciu.
 Asigură măsuri pentru păstrarea confidenţialităţii şi securităţii datelor ce se stochează în bazele de date sau se prelucrează pe calculatoarele operaţionale de lucru.
 Sesizează și raportează orice neregulă conform Procedurii operaţionale de nereguli.
 Raportează şi evaluează orice risc identificat la nivelul activităţilor departamentului și la nivelul proiectelor, contribuind la stabilirea gradului de risc al proiectelor, și propune măsuri de diminuare.
 Execută orice alte sarcini primite în legătură cu munca şi activitatea sa, dispuse de superiorul ierarhic sau de conducerea executivă şi care nu contravin dispoziţiilor legale.
 Se preocupă continuu de îmbunătățirea cunoștințelor, atât prin studiu individual cât și prin participarea la instruirile organizate de FRDS.
Expertul achizitii va fi angajat pe bază de contract de muncă, pe durată nedeterminată, desfășurându-și activitatea la sediul FRDS, pe durata programului „Dezvoltare locală”.

Organizarea concursului:
Examenul/concursul va consta în proba scrisă și interviu preliminar.
a) proba scrisă: timp alocat – 60 de minute; punctaj maxim – 100 de puncte. Subiectele vizează evaluarea cunoștințelor profesionale.
b) interviu: punctaj maxim – 100 de puncte
Vor fi declarați promovați pentru proba de interviu doar candidații care au obținut un punctaj minim de 60 de puncte la proba scrisă (reprezentând media aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei).

Data de desfasurare a concursului este stabilita pentru ziua de 14 februarie 2020, la sediul FRDS din Bucuresti, str. Eugeniu Carada, nr. 1, etaj 3, sector 3, cu urmatorul grafic de desfasurare a examenului/concursului:
Orele 12:00–13:00: proba scrisa;
Orele 13:00–14:00: deliberarea comisiei de examinare privind rezultatul la proba scrisa
Ora 14:15: afisarea, la sediul FRDS, a rezultatelor probei scrise
Ora 15:00: sustinerea interviului preliminar, cu comisia de concurs

Pentru ocuparea postului de Expert achizitii, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii specifice:

– studii superioare, absolvite cu diploma de licenta sau similar
– atestate/certificate/diplome în domeniul achizitiilor publice
– experienta relevanta specifica de cel putin 1 an în activitatea de achizitii si contractare
– vechime in munca minim 3 ani
– cunostinte operare calculator (Word, Excel,Internet, Power Point)
– cunostinte bune de limba engleza – scris, citit

Persoanele care considera că indeplinesc conditiile generale si specifice sunt invitate sa trimita un CV în format europass, in limba romana, insotit de o copie a urmatoarelor acte:
1. cerere de inscriere la concurs cu datele de identificare ale candidatului
2. act de identitate
3. diplome de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari relevante pentru post
4. copii ale carnetului de munca/contractelor si/sau adeverinte, dupa caz, care sa ateste vechimea in munca, specialitate
5. recomandări de la locurile de munca anterioare/colaborari
6. adeverinta medicala, de la medicul de familie sau unitati sanitare abilitate, care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare pentru post
7. cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu a suferit condamnari

Actele care constituie dosarul de concurs pot fi trimise la adresa de e-mail: office@frds.ro sau pe fax la nr. 021/ 315.34.15, pana in ziua de 07 februarie 2020, ora 14:00.

Informatii suplimentare sunt disponibile pe www.frds.ro.

BIBLIOGRAFIE:
– Regulamentele de implementare ale Mecanismului Financiar SEE și Norvegian 2014-2021;
– Acordul de Program pentru Programul Dezvoltare Locala;
– Legea nr. 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 246/2013;
– Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
– HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică/acordului cadru din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea CNSC, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene publicat în Monitorul Oficial nr. 618 din 12 august 2016;
– Ordinul MDRAPFE/ANAP nr. 6712/890/2017 privind aprobarea modului de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană implementate în parteneriat;
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017, privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2014 – 2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014 – 2021;
– Ordin MFP nr. 2840/2017 și MDRAPFE nr. 6560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 34/2017;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
– Hotararea de Guvern nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificările si completările ulterioare.

Legislația se găsește pe site FRDS la adresa www.frds.ro

 

Sursa: www.frds.ro

Direcția de Asistență Socială Iași organizează concurs pentru ocuparea funcției de asistent medical

Direcția de Asistență Socială Iași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie vacante de asistent medical, PL, la Serviciul Cabinete Medicale Școlare și Universitare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de bacalaureat;
 • absolvenți de școală postliceală sanitară;
 • vechime minimum 1 an;
 • sunt membri ai Ordinului Asistenților Medicali, Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România cu certificat vizat pe anul în curs;
 • adeverință de participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 ianuarie 2020, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 12 februarie 2020, ora 10.00: proba scrisă.

Informatii suplimentare si bibliografia sunt disponibile pe www.dac-iasi.ro.

 

Sursa: www.dac-iasi.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza concurs pentru ocuparea a 10 posturi vacante!

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza concurs in data de 17.02.2020, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamt, pentru ocuparea a 10 posturi vacante (durata determinata – 12 luni, cu posibilitate de prelungire).

1) 2 posturi in cadrul Directiei Comunicare, Inovare si Cooperare Externa

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:

a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b. experienta profesionala anterioara de minim 3 ani intr-unul din domeniile: dezvoltare regionala, dezvoltare durabila, dezvoltare inovativa, sau similar/conex cu acestea;
c. constituie avantaj o buna cunoastere a mediului economic regional si a oportunitatilor de dezvoltare ale acestuia;
d. constituie avantaj experienta profesionala relevanta in elaborarea si/sau implementarea proiectelor cu finantare europeana;
e. abilitati bune de comunicare (elaborare prezentari, moderare discutii, organizare interviuri, organizare evenimente interactive pentru mediul de afaceri, etc);
f. foarte buna cunoastere a limbii engleze;
g. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
h. capacitate de organizare si prioritizare a sarcinilor de serviciu;
i. capacitate de a se adapta usor unor noi contexte, situatii si domenii de activitate.

2) 2 posturi in Directia Dezvoltarea Afacerilor (Community Builder)

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:

a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b. experienta profesionala relevanta de minim 2 ani, in urmatoarele tipuri de activitati: identificare/ creare de concepte de evenimente si programe potrivite comunitatii startup, coordonare si implementare de programe/evenimente (de business & networking), atragere de resurse financiare si umane, promovare evenimente/ programe;
c. capacitate de concepere si sustinere prezentari publice, cursuri, conferinte pentru antreprenori;
d. foarte buna cunoastere a limbii engleze;
e. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
f. abilitati ridicate de comunicare, persoana orientata spre interactiunea cu oamenii, atitudine proactiva, capacitate de analiza si sinteza, persoana focusata pe obtinerea rezultatelor si indeplinirea obiectivelor.

3) 4 posturi in cadrul Directiei OI POR

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:

a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent intr-unul din domeniile: tehnic sau economic/ administratie publica;
b. constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana;
c. pentru ingineri constituie avantaj detinerea atestatelor de diriginte de santier;
d. pentru economisti constituie avantaj cunostintele de contabilitate;
e. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
f. cunostinte de limba engleza (nivel mediu).

4) 2 posturi Expert Achizitii Publice

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:

a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, intr-unul din domeniile: tehnic, economic, juridic, stiinte administrative;
b. experienta profesionala de minim 2 ani in domeniul achizitiilor publice;
c. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
d. cunostinte de limba engleza (nivel mediu);
e. constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana.

Rugam persoanele interesate sa depuna la sediul Agentiei, pana la data de 13.02.2020, orele 16:30, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasa clar experienta profesionala), cerere de inscriere la concurs (cu mentiunea postului pentru care candideaza – se va respecta modelul atasat acestui anunt), copie dupa diploma de licenta, respectiv alte cursuri/ formari profesionale/ diplome si documente suport relevante, copie dupa actul de identitate, cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Concursul va consta in urmatoarele probe: test scris de cunostinte din bibliografia pentru concurs si test scris de verificare a cunostintelor de specialitate din arealul postului vizat (doar pentru posturile disponibile in Directia Dezvoltarea Afacerilor), test scris de limba engleza, proba practica privind cunostintele de operare pe calculator si interviu/analiza CV-ului.

Bibliografia pentru concurs se gaseste la sediul Agentiei si pe www.adrnordest.ro. Relatii suplimentare la tel. 0233 218 071.

 

Sursa: www.adrnordest.ro

Muzeul Național al Literaturii Române din Iași face angajări!

Muzeul Național al Literaturii Române cu sediul în Iași, Str. V. Pogor nr.4, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale:

 • un post de Șef Birou Programe culturale și valorificare patrimoniu, grad II, cu studii superioare, funcție de conducere, personal contractual, cu proba scrisă în data de 14.02.2020,
 • un post de Șef Birou Tehnic-administrativ, grad II, cu studii superioare, funcție de conducere, personal contractual, cu proba scrisă în data de 17.02.2020,
 • un post de îngrijitor spații verzi cu studii generale/medii cu atribuții de întreținere și îngrijire a spațiilor exterioare ale muzeelor literare, funcție de execuție, personal contractual, cu proba scrisă în data de 18.02.2020.

Posturile pentru care se organizează concursul fac parte din cadrul Biroului Programe Culturale si valorificare patrimoniu și Biroului Tehnic-Administrativ și sunt indispensabile bunei organizări și funcționări a Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

Condiții de participare

Pentru înscrierea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească minim următoarele condiţii

Generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitare.

Specifice:

Șef Birou Programe culturale și valorificare patrimoniu, studii superioare, funcție de conducere, personal contractual:

 • absolvenţi de studii superioare, de lungă durată, cu diplomă de licenţă în Filologie, Istorie sau Filosofie;
 • pregătire postuniversitară în domeniul „Bazele muzeologiei”;
 • cursuri de pregătire specializată în domeniul Managementul proiectelor;
 • limbi străine: cunoașterea a cel puţin două limbi străine de circulaţie internaţională;
 • vechime: minimum 5 ani în specialitatea studiilor superioare absolvite.

Șef Birou Tehnic-administrativ, grad II, studii superioare, funcție de conducere, personal contractual:

 • absolvenţi de studii superioare tehnice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă (sau echivalentă) ai
 1. a) Facultății de Construcţii, profil Construcţii, specializarea Construcţii civile, industriale şi agricole/Inginerie civilă sau Instalații pentru construcții;
 2. b) Facultății de Arhitectură.
 • vechime de minimum 5 ani în specialitatea studiilor superioare absolvite.

Îngrijitor spații verzi:

 • studii de specialitate: studii generale sau medii.
 • vechimea minimă necesară pentru ocuparea postului: 1 an în muncă.

 

Modalitatea de desfășurare a examenului

Șef Birou Programe culturale și valorificare patrimoniu

 1. Dosarele se vor depune până la data de 31.01.2020, ora 14.00, la Biroul Resurse-Umane din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr. 4, Județul Iași.
 2. Selecția dosarelor de concurs se va face în data de 03.02.2020.
 3. Rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 04.02.2020, ora 16.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 4. Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
 5. Proba scrisă cu teste tip grilă a concursului se va susține în data de 14.02.2020, ora 11.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 6. Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 17.02.2020, ora 16.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 7. Contestațiile la proba scrisă se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba scrisă.
 8. Interviul concursului pentru candidații admiși la proba scrisă, se va susține în data de 20.02.2020, ora 10.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 9. Rezultatul la proba de interviu se va afișa în data de 21.02.2020, ora 16.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române
 10. Contestațiile la proba de interviu se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba de interviu.
 11. Rezultatele finale ale concursului de ocupare a postului de Șef Birou Programe culturale și valorificare patrimoniu se vor afișa în data de 26.02.2020, ora 16.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.

 Șef Birou Tehnic-administrativ

 1. Dosarele se vor depune până la data de 31.01.2020, ora 14.00, la Biroul Resurse-Umane din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr. 4, Județul Iași.
 2. Selecția dosarelor de concurs se va face în data de 03.02.2020.
 3. Rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 04.02.2020, ora 16.00 la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 4. Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
 5. Proba scrisă cu teste tip grilă a concursului se va susține în data de 17.02.2020, ora 11.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 6. Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 18.02.2020, ora 16.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 7. Contestațiile la proba scrisă se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba scrisă.
 8. Interviul concursului, pentru candidații admiși la proba scrisă, se va susține în data de 21.02.2020, ora 10.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 9. Rezultatul la proba de interviu se va afișa în data de 24.02.2020, ora 16.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 10. Contestațiile la proba de interviu se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba de interviu.
 11. Rezultatele finale ale concursului de ocupare a postului de Șef Birou Tehnic-administrativ, se vor afișa în data de 27.02.2020, ora 16.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.

 Îngrijitor spații verzi

 1. Dosarele se vor depune până la data de 31.01.2020, ora 14.00, la Biroul Resurse-Umane din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr. 4, Județul Iași.
 2. Selecția dosarelor de concurs se va face în data de 03.02.2020.
 3. Rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 04.02.2020, ora 16.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 4. Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
 5. Proba scrisă a concursului se va susține în data de 18.02.2020, ora 11.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 6. Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 19.02.2020, ora 16.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 7. Contestațiile la proba scrisă se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba scrisă.
 8. Proba practică a concursului, pentru candidații admiși la proba scrisă, se va susține în data de 24.02.2020, ora 10.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 9. Rezultatul la proba practică se va afișa în data de 25.02.2020, ora 16.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 10. Contestațiile la proba practică se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba practică.
 11. Interviul concursului, pentru candidații admiși la proba practică, se va susține în data de 28.02.2020, ora 10.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 12. Rezultatul la proba de interviu se va afișa în data de 02.03.2020, ora 16.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 13. Contestațiile la proba de interviu se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba de interviu.
 14. Rezultatele finale ale concursului de ocupare a postului de îngrijitor spații verzi se vor afișa în data de 05.03.2020, ora 16.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.

Informatii suplimentare pe  www.muzeulliteraturiiiasi.ro

 

Sursa: www.muzeulliteraturiiiasi.ro

Salvați Copiii angajeaza Coordonator comunicare online

Salvați Copiii angajeaza Coordonator comunicare online.

Căutam un profesionist energic, entuziast și cu experiență, care să se alăture echipei noastre în calitate de coordonator comunicare online, pentru a crește prezența organizației pe canalele digitale, precum și calitatea și dinamismul interacțiunilor cu publicul țintă.

Vei avea ocazia de a lucra într-una dintre cele mai mari organizații neguvernamentale în domeniul promovării drepturilor copilului și de a susține proiecte de anvergură, care produc schimbări pozitive, cu impact în comunitate și în viața copiilor.

Job disponibil în București, program full-time.

Profilul candidatului ideal:

 • Persoană cu experiență de minim 3 ani în domeniul comunicării online (Content Marketing, platforme Social Media și community management, E-mail marketing).
 • Persoană familiarizată cu navigarea și utilizarea fiecărui canal de social media și a termenilor de utilizare a acestora, cunoașterea celor mai bune practici pentru fiecare canal, în permanență la curent cu noile trenduri în marketing online și social media.
 • Persoană creativă care poate crea și propune calendare editoriale în concordanță cu viziunea și misiunea organizației, care poate administra și evalua impactul acțiunilor de promovare online a organizației și poate veni cu propuneri și sugestii de îmbunătățire a performanțelor digitale.
 • Persoană capabilă să gestioneze în paralel mai multe activități, să stabilească priorități și să îndeplinească sarcinile la termenele stabilite.

Cerințe:

 • Cunoștințe avansate de Microsoft Office – cerință obligatorie.
 • Foarte bune abilități de redactare de materiale specifice.
 • Persuasiune și capacitate de a comunica eficace, atât oral, cât și în scris.
 • Cunoștinte avansate de limbă engleză (scris și vorbit).
 • Experiență în utilizarea instrumentelor specifice de web analytics (tracking, raportare etc): Facebook Business Manager, Google Analytics și alte instrumente de măsurare a performanței.
 • Cunoștințe avansate în crearea, implementarea și urmărirea campaniilor PPC (Google Ads, Facebook Ads).
 • Cunostințe de design, folosirea programelor specifice pentu editare foto-video (CorelDraw, Photosop, Illustrator, Adobe Premiere) constituie avantaj.

Responsabilități:

 • Realizarea comunicării online, astfel încât aceasta să se facă în timp real și eficace și să contribuie la realizarea de conexiuni semnificative și încurajarea membrilor comunității să interacționeze cu brandul Salvați Copiii.
 • Realizarea strategiei de comunicare online și a planului de implementare, respectiv implicarea activă în punerea în aplicare a acestuia prin elaborarea, publicarea și distribuirea conținutului pentru platformele online Salvați Copiii: website, Facebook, Instagram, Youtube, newsletter etc.
 • Crearea de campanii de comunicare online în jurul unor mesaje cheie care să suscite atenția publicului asupra provocărilor cu care se confruntă copiii din România.
 • Planificarea, crearea și implementarea campaniilor specifice online (PPC).
 • Gestionarea relațiilor cu bloggeri, vloggeri, website-uri partenere și construirea de relații de încredere cu endorseri și lideri de opinie, pentru a aduce constant pe agenda publică problematica drepturilor copiilor.
 • Comunicarea cu coordonatorii de programe în vederea obținerii datelor necesare comunicării externe.
 • Colaborarea strânsă cu coordonatorul de comunicare și strângere de fonduri.
 • Analiza permanentă a activității, în vederea eficientizării și creșterii performanței, cu raportare directă către Președintele Executiv.

Ce oferim:

 • Mediu de lucru plăcut într-o organizație de top din România, alături de o echipă tânără și profesionistă.
 • Posibilități de formare și instruire permanentă.
 • Posibilitatea de aduce o schimbare reală în viețile copiilor din România, prin programele de educație, protecție și sănătate ale organizației.

Salvați Copiii este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic sau religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990, în acord cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și cu legislația României. În calitate de membru al Save the Children International, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 28 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt trataţi şi producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora. În cei 29 de ani de activitate, peste 1.900.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.

Vă rugăm să trimiteți CV-ul dumneavoastră, însoțit de scrisoarea de intenție, la e-mail  alexandra.bacescu@salvaticopiii.ro, până la data de 31 ianuarie 2020.

Salvati Copiii Romania angajeaza Coordonator campanie de prevenire a bullying-ului în școli

Salvati Copiii Romania angajeaza Coordonator campanie de prevenire a bullying-ului în școli.

Vei avea ocazia de a lucra într-una dintre cele mai mari organizații neguvernamentale în domeniul drepturilor copilului și vei organiza acțiuni de comunicare publică de anvergură și activități în mediul școlar, urmărind schimbări pozitive cu impact în comunitate și în viața copiilor.

Cerințe profesionale:
• Absolvent de studii superioare în psihologie, psihopedagogie sau sociologie;
• minim 5 ani de experiență relevantă;
• implicare anterioară directă în campanii de advocacy și/sau lobby privind drepturile copilului și experiență în coordonarea de programe naționale ori de campanii publice;
• abilități excelente de comunicare, leadership, organizare și adaptabilitate;
• o cunoaștere adecvată a drepturilor copilului și a aspectelor privind nevoile de dezvoltare emoțională și comportamentală a copilului;
• cunoștințe avansate de limba engleză.

Responsabilități generale:
• Coordonarea echipei de specialiști implicați în derularea programului național din școli și a campaniei anti-bullying „Alege să te opui bullying-ului!” (psihologi, sociologi, juriști, asistenți sociali, voluntari);
• Elaborarea și derularea strategiei de campanie și a direcțiilor sale de comunicare, în acord cu activitățile derulate anterior și cu obiectivele generale ale campaniei;
• Coordonarea activităților online desfășurate prin website-ul campaniei www.scolifarabullying.ro;
• Coordonarea diverselor evenimente ale campaniei (conferințe de presă, grupuri de lucru, întâlniri cu parteneri, participări la alte evenimente, luări de poziție publice etc.);
• Elaborarea strategiei de sustenabilitate financiară a programului național anti-bullying;
• Participarea la elaborarea propunerilor de politici publice sau de îmbunătățire a legislației pentru implementarea mecanismelor anti-bullying în sistemul de învățământ preuniversitar;
• Dezvoltarea și menținerea comunicării externe cu reprezentanții instituțiilor publice, ai organizațiilor neguvernamentale și ai presei;
• Redactarea rapoartelor și planurilor cu privire la activitățile directe derulate de Salvați Copiii în unitățile de învățământ din România pentru prevenirea și stoparea fenomenului de bullying;
• Respectarea normelor interne ale organizației și monitorizarea atentă a indicatorilor programului național anti-bullying.

Salvati Copiii Romania este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic sau religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990. VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt trataţi şi producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora. În cei 29 de ani de activitate, peste 1.900.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.

Vă rugăm să trimiteți CV-ul dumneavoastră, însotit de scrisoarea de intenție și de un portofoliu de proiecte, la email mihaela.dinu@salvaticopiii.ro, până la data de 25 ianuarie 2020.

 

Sursa: www.salvaticopiii.ro

Asociaţia Atitudini şi Alternative din Bucureşti angajează Experţi, proiect POCU 4.1.

Asociaţia Atitudini şi Alternative din Bucureşti angajează:

1 Expert educaţie nonformală – pentru activitatile de preventie abandon scolar (care va lucra cu copiii clasele II-VIII- 130 elevi din 3 scoli- Ungureni, Corbii Mari si Grozavesti, judetul Dambovita.) – 84 h/ luna

Activitatea presupune derularea unor sesiuni de educatie nonformala, pe baza celor 8 competente cheie ale UE.

Atribuţii:

 • Participă şi asigură suport la planificare, derulare şi evaluare internă.
 • Participa lunar la organizarea si derularea Campaniei integrate de informare şi conştientizare în vederea prevenirii, reducerii şi corectării fenomenului de abandon şcolar / părăsire timpurie a şcolii (in medie 4 ore/luna)
 • Organizeaza si deruleaza activităţile de educaţie nonformală – activitate de predare in teritoriu- 40-60 h/ luna
 • Participă şi asigură suport la toate activităţile proiectului, conform expertizei proprii şi în funcţie de necesităţile de implementare;
 • Participa cu informatii, recomandari si rapoarte punctuale la elaborarea rapoartelor periodice ale proiectului catre OI/AMPOCU
 • Elaboreaza rapoarte si livrabile specifice activitatilor desfasurate, conform necesitatilor proiectului

Cerinţe minimale (a caror indeplinire trebuie dovedita cu documente justificative)

 • Studii superioare – 3 ani;
 • Experienţă în educaţia formală/nonformală – minim 3 ani (ca dovada- extras din Revisal/ carte de munca)
 • Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Capacitate de comunicare;
 • Rezistenţă la stres.
 • Permis auto si masina disponibila
 • Disponibilitate de deplasare: min 40% din program se va derula in teritoriu, restul timpului fiind alocat activitatilor de birou
 • Beneficii:
  • Perioada contractului: ianuarie 2020- 21 martie 2021
  • Pachet salarial atractiv

2. PROMOTOR LOCAL – 84 h/luna

Atribuţii:

 • Participa si asigura suport la identificarea potentialilor beneficiari, selectarea lor in vederea inscrierii in grupul tinta, precum si la implicarea acestora in activitatile proiectului.
 • Participa si asigura suport la planificare, derulare si evaluare interna A1.2 – Identificare, selectare si mentinere grup-tinta specific A1 / A2.2 – Identificare, selectare si mentinere grup-tinta specific A2 / A3.2 – Identificare, selectare si mentinere grup-tinta specific A3.
 • La solicitarea Managerului de Proiect, participa si asigura suport la toate activitatile proiectului, conform expertizei proprii si in functie de necesitatile de implementare.
 • Participa cu informatii, recomandari si rapoarte punctuale la elaborarea rapoartelor periodice ale proiectului catre OI/AMPOCU
 • Elaboreaza rapoarte si livrabile specifice activitatilor desfasurate, conform necesitatilor proiectului
 • Participa si asigura suport la planificare, derulare si evaluare interna A1.1 – Campanie integrata de informare si constientizare in vederea prevenirii, reducerii si corectarii fenomenului de abandon scolar / parasire timpurie a scolii/ A2.1 – Campanie integrata de informare si constientizare in vederea cresterii accesului si/sau mentinerii pe piata muncii / A3.1 – Campanie integrata de informare si constientizare in vederea stimularii antreprenoriatului si promovarii temelor orizontale.
 • Participa si asigura suport la planificare, derulare si evaluare interna A 7.1-Actiuni de inovare sociala prin implementarea unui sistem integrat de combatere a discriminarii, promovarea incluziunii sociale, implicare si dezvoltare comunitara.

Cerinţe minimale:

 • Studii superioare finalizate cu diploma de licenta – min 3 ani;
 • Experienta in dezvoltare locala/ lucrul cu oamenii – 1 an (ca dovada- extras din Revisal/ carte de munca)
 • Cunoştinţe bune de operare PC (MS Office, Internet);
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Capacitate de comunicare;
 • Rezistenţă la stres.
 • Permis auto si masina disponibila
 • Disponibilitate de deplasare: min 50% din program se va derula in teritoriu, restul timpului fiind alocat activitatilor de birou.
 • Beneficii:
  • Perioada contractului:ianuarie 2020- 21 martie 2021
  • Pachet salarial atractiv

Ce trebuie să faci?

Trimite CV-ul tău până pe 20 ianuarie 2020 pe adresa cariere@atitudini-on.ro.

Menționează în textul e-mailului locul de muncă vizat.

AVANTAJ: persoanele cu abilitati in scrierea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile.

Activitatea acestora se va derula în cadrul unui Proiect POCU, AP 4.1., în Bucureşti, cât şi în localitatea Corbii Mari, Jud. Damboviţa (la 45 minute de Bucureşti pe A1), drept pentru care detinerea unui permis auto este necesara pentru fiecare dintre poziţiile de mai sus.

Interviurile se vor tine în ordinea primirii CV-urilor. Pentru detalii suplimentare contacteaza Coordonatorul de proiect  Atitudini & Alternative la tel. 0742 280 389.

 

Sursa: www.atitudini-on.ro

Asociația „Misiunea Creștină Armata Salvării din România” angajează 1 asistent social, Iași

Asociația „Misiunea Creștină Armata Salvării din România” angajează 1 asistent social (normă intreaga 8 ore/zi, 40 ore/saptamana sau 100% normă) pentru  Centrul de Zi din IASI, care are ca scop prevenirea abandonului scolar si familial pentru copii din medii defavorizate, identificarea și incluziunea profesionala si socială a familiilor aflate in dificultate, ajutor pentru repatrierea cetatenilor romani care au emigrat in Norvegia, incluziunea victimelor traficului de fiinte umane.
 
Asistentul social va fi angajat in cadrul in cadrul Proiectului   SMART – Servicii Multifuncționale Antisãrãcie pentru Reintegrare și Transformare” avand COD Proiect  PN3006 care face parte din programul “Dezvoltare localã, reducerea sãrãciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, proiect implementat in conformitate cu Contractul de Finantare nr. 1/16.12.2019 semnat intre Fondul Român de Dezvoltare Socialã (OP), în calitate de Operator de Program si Asociația Misiunea Creștinã Armata Salvãrii din România, în calitate de Promotor de Proiect (PP).
 
Pozitie: Asistent Social – Centrul de Zi (care are si o componenta de servicii de consiliere, informare si asistenta sociala pentru parinti sau alti beneficiari)
Norma: 40 ore/saptamana (100%)
Cod proiect: PN3006
Denumire proiect:  ”SMART – Servicii Multifuncționale Antisãrãcie pentru Reintegrare și Transformare”
Localitatea: IASI 
 
Responsabilitățile si cerintele postului:
 • Identificarea si recrutarea grupurilor țintă: copii cu risc de abandon scolar si familial, familii sarace in dificultate;
• Evaluarea initiala, evaluari periodice, aplicarea chestionarelor de satisfactie e beneficiarilor;
• Evaluarea initiala, contractarea serviciilor, implementarea strategiilor si planurilor de interventie si incluziune pentru copii si parinti;
• Intocmirea dosarelor de angajare pentru parintii copiilor si a dosarelor sociale precum si realizarea managementului de caz;
• Furnizarea de servicii de ocupare destinate șomerilor sau grupurilor vulnerabile pe piața muncii: informare și consiliere profesională, orientare către cursuri de pregatire vocationala si formare profesioanala, mediere pe piața muncii etc;
• Implicare în crearea si implementarea procedurilor de lucru si a instrumentelor de lucru standardizate;
• Implicare în campania de senzibilizare, conștientizare, informare si publicitate pentru grupurile tinta;
• Indentificarea de resurse in colaborare cu instituțiile și organizațiile partenere si cu reteaua de servicii de ocupare si formare profesionala, cu organizatile sindicale, patronale si/sau autoritatile publice;
• Identificarea de cursuri de pregatire profesionala si vocationala pentru beneficiari (parinti);
• Identificarea de oportunitati de formare si angajare profesioanala pentru beneficiari;
• Monitorizarea si asistenta beneficiarilor.
• Persoană motivată să lucreze cu categorii aflate în situații de sărăcie extremă, în special cu persoane familii sarace, familii cu o anumita forma de deprivare a locuinței, cetateni romani cu domiciliul in strainatate;
• Persoană cu abilități de planificare, organizare și raportare;
• Abilități de comunicare, empatie și asertivitate;
• Respectă termenele-limită;
• Bună cunoaștere a Excel, Word și Power Point;
• Să fie de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal din CV, în vederea procedurii de selecție și angajare;
• Disponibilitate pentru program flexibil in proximitatea beneficiarilor cat si in reteaua de servicii sociale;
• Identifica, contacteaza si face evaluarea intiala  a beneficiarilor
• Semneaza contractele sociale cu beneficiarii eligibili 
• Face managementul de caz si implementeaza planurile de interventie personalizata
• Ofera servicii de informare, consiliere si asistenta sociala; 
• Participa la evaluarea abillitatilor de viata ale parintilor impreuna cu profesorii sau educatorii 
• Organizeaza grupuri de suport, faciliteaza dezvoltarea comunitara;
• Implementeaza campaniile antidiscriminare, de sensibilizare; 
• Acompaniaza beneficiarii, identifica locuri de munca pentru parinti, creeaza legaturi cu reteaua de suport si reteaua de servicii sociale, faciliteaza accesul la beneficii sociale pentru familii si copii.
 
Profilul candidatului/candidatei:
• Studii superioare în domeniul asistenței sociale, asistent social înregistrat în Registrul Național al Asistenților Sociali din România (membru CNASR) sau angajament scris ca in maxim 3 luni de la data angararii se va inscrie în Registrul Național al Asistenților Sociali din România (membru CNASR);
• Experienta in programe sociale similar precum: Centre de Zi, Centre de Informare si Consiliere, Proiecte de asistenta sociala comunitara, 
• Persoana motivata sa lucreze cu categoriile defavorizate;
• Bune abilitati de utilizare a computerului (Word, Excel internet, etc);
• Foarte bune abilități de comunicare, de lucru, cu șomerii și grupurile vulnerabile pe piața muncii și de relaționare cu alte instituții, retele profesionale și organizații;
• Persoană energică, motivata si orientată către obținerea de rezultate.
• Carnet de conducere categoria B reprezintă un avantaj;
 
Prezinta avantaj candidatul sau candidata care au:
• Experiență în servicii sociale destinate prevenirii abandonului scolar si familial;
• Asistent Social Specialist  sau Principal (CNASR) sau experienta in servicii sociale minim 3 ani
• Experienta anterioara in programe similare reprezinta un avantaj (experienta in servicii sociale destinate promovarii drepturilor minoritatilor; experienta in lucru cu categorii defavorizate;)
• Experinta in programe finantate din fonduri europene sau norvegiene care cunoaste procedurile de raportare si exigentele finantatorului. 
• Curs formare formatori.
 
Beneficii:
• Un salariu motivant pe măsura eforturilor depuse, contract pe perioadă determinată (35-36 luni) cu o perioada de proba de 3 luni;
• Posibilitatea de a evolua profesional într-o organizație care are ca misiune incluziunea celor mai vulnerabile persoane ale societății.
 
Data limita de trimitere a CV-ului si a Scrisorii de Motivatie este joi, 14.01.2020, ora 17,30.
 
Selecția se face pe baza CV-ului și a interviului de angajare. Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV insotit de o Scrisoare de Motivatie  la adresa organizatiei din str. Ing. Zablovschi nr. 91, sector 1, Bucuresti sau in Str. Vasile Lupu, nr 96, Iasi precum si  e-mail la adresa Eugen_Lucan@eet.salvationarmy.org  până joi, , 14.01.2020, ora 17,30.
Mai multe informatii pe www.economiesociala.net

Fundația Conservation Carpathia angajează Manager de Întreprindere pentru Conservarea Naturii

Fundația Conservation Carpathia (FCC) vrea să dezvolte o serie de afaceri bazate pe natură, creând astfel noi locuri de muncă precum și alte beneficii pentru localnici. Investițiile în afaceri bazate pe natură vor crea un nou model economic pentru zona Carpaților Meridionali, asigurând durabilitate financiară și sprijin politic pentru sectorul de mediu.

Managerul de Întreprindere pentru Conservarea Naturii (Conservation Enterprise Manager) va supraveghea dezvoltarea unor afaceri în sectoarele de ecoturism, silvicultură și producție alimentară. Candidatul de succes va fi susținut de Conservation Capital (www.conservation-capital.com), care este partenerul tehnic pentru componenta de afaceri verzi a inițiativei CARPATHIA.

Responsabilități principale:

 • Gestionează și promovează întreprinderile deținute de FCC (în sectoarele ecoturismului, silviculturii și producției alimentare).

Cod COR: 121308, Manager Informații pentru Afaceri

Data începerii contractului: ianuarie 2020

Termeni de referință: ToR FCC Manager Întreprinderi pentru Conservarea Naturii

 

Sursa: www.carpathia.org