Cerere de propuneri de proiecte 2016 – Initiativa Voluntari UE pentru ajutor umanitar, asistență tehnică și consolidarea capacităților

Comisia Europeana a lansat o cerere de propuneri de proiecte a Initiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”.

Titlul: Inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”: Asistenta tehnica pentru organizatiile de trimitere; Consolidarea capacitatilor pentru ajutor umanitar ale organizatiilor de primire.

Eligibilitate:

– organizatii neguvernamentale, non-profit, înfiintate în conformitate cu legislatia unui stat membru si având sediul în Uniune;
– organisme de drept public cu caracter civil;
– Federatia Internationala a Societatilor Nationale de Cruce Rosie si Semiluna Rosie.

Bugetul cererii: 7 960 000€; se acorda între 100.000 si 700.000€/proiect

In acest cadru, prezenta cerere de propuneri va oferi finanțare prin sprijinirea acțiunilor care au ca scop consolidarea capacității viitoarelor organizații de primire de a se pregăti pentru crize umanitare și de a răspunde la acestea. În plus, se va oferi sprijin pentru acțiuni având ca scop consolidarea capacității tehnice a viitoarelor organizații de trimitere de a participa la inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”.

Obiectivul prezentei cereri de propuneri este consolidarea capacităților organizațiilor de trimitere și de primire care intenționează să participe la inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” și asigurarea conformității cu standardele și procedurile referitoare la voluntarii candidați și la voluntarii UE pentru ajutor umanitar în vederea solicitării certificării necesare pentru mobilizarea voluntarilor UE pentru ajutor umanitar.

Consolidarea capacităților organizațiilor de trimitere și de primire se va face în domenii precum:
– gestionarea riscului de catastrofe, pregătirea și răspunsul în caz de catastrofă;
– crearea unei legături între ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare;
– consolidarea voluntariatului local în țările terțe;
– capacitățile de parcurgere a procesului de certificare, inclusiv capacitatea administrativă;
– capacitatea de a transmite alerte rapide comunităților locale.

Proiectele sunt concepute și puse în aplicare de către consorții transnaționale care implică entități eligibile din cel puțin trei țări participante la program. Cel puțin un solicitant sau partener din fiecare proiect trebuie să fi desfășurat activități în domeniul gestionării voluntarilor cel puțin trei ani.

Activităṭi specifice: instruire/mentorat pentru personalul organizației principale de trimitere

Consolidarea capacităților:
Proiectele sunt concepute și puse în aplicare de parteneriate transnaționale care implică entități eligibile din cel puțin trei țări participante la program și cel puțin trei țări terțe în care au loc activități și operațiuni de ajutor umanitar, conform articolului 3 litera (d), și care se încadrează la una din categoriile menționate la articolul 10 alineatul (4) litera (c) din Regulament.

Activităṭi specifice:
(i) cursuri de formare pentru formatori/instructori/mentori/multiplicatori din țările terțe;
(ii) vizite de studiu de până la 3 luni pentru principalii angajați sau voluntari din țările terțe care urmează să se stabilească în cadrul organizațiilor europene solicitante/partenere.

Activităṭi eligibile pentru ambele componente:
– vizite de studiu sau de delimitare a domeniilor în vederea perfecționării și finalizării evaluării necesităților pentru acțiunea respectivă;
– activități de consolidare/dezvoltare a capacităților;
– cursuri de formare pentru formatori/instructori/mentori/multiplicatori din țările terțe;
– seminare și ateliere de lucru;
– observare la locul de muncă;
– acorduri de înfrățire și schimburi de personal;
– schimburi de bune practici;
– activități pentru încurajarea creării de parteneriate.

Data limita de depunerea a aplicatiilor: 4 iulie 2016

Fisa de prezentare se regaseste în anexa.

Sursa: www.uncjr.ro

Propunere de parteneriat, „Erasmus +”, Franta

Universitatea «Toulouse 2 Jean Jaures» din regiunea franceza Languedoc Roussillon Midi Pyrénées cauta parteneri interesati sa participe într-un proiect “Erasmus+”, cererea de propuneri a actiunii-cheie 3: «Sprijin pentru reformarea politicilor – Incluziune sociala prin educatie, formare si tineret» (http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en)

Titlul propunerii: “Partnership Against the Radicalization of Youth Subjects”(PARYS)

Scopul este de a reduce posibilitatea indoctrinarii radicale a tinerilor prin dezvoltarea unor actiuni educative comprehensive care sa anticipeze si sa diminueze riscul.

Parteneri cautati:
– institutii de educatie si alti furnizori de servicii din domeniul invatarii/cunoasterii;
– autoritati publice locale/regionale/nationale responsabile pentru educatie, formare si tineret;
– autoritati publice locale/regionale/nationale responsabile pentru prevenirea radicalizarii;
– ONG implicate in activitati cu tineri si comunitati de migranti;
– institutii de cercetare.

Proiectul va implica parteneri din 7 tari, iar pana în prezent sunt deja anuntate ca participante entitati din Franta, Italia, Spania, Portugalia si Turcia.

Data limita pentru manifestarea interesului: 15/05/2016

Contact pentru detalii si manifestarea interesului: prof. Séraphin ALAVA, tel: + (33) 5 61 50 42 82 sau 05 61 50 3993, GSM : + (33) 6 30 74 90 03, alava@univ-tlse2.fr sau seraphin.alava@gmail.com
Fisa de proiect este anexata.

Sursa: www.uncjr.ro

Programul de finanţare şi de parteneriate culturale CentenArt lansat de Institutul Cultural Român

Institutul Cultural Român lansează sesiunea de selecţie a ofertelor culturale, în cadrul Programului de finanţare şi de parteneriate culturale CentenArt, pentru anul 2016.

Prin intermediul Programului CentenArt, Institutul Cultural Român acordă finanţări nerambursabile pentru proiecte culturale în domeniile: arte vizuale (arte plastice, arte decorative, design, noile media, fotografie, performance) și artele spectacolului (teatru, muzică, dans), pentru o serie de evenimente organizate în afara țării, cu scopul de a evoca 100 de ani de la formarea României Mari.

Acordarea finanțărilor nerambursabile prin programul CentenArt se realizează pe bază de selecție de oferte culturale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile regulamentului sesiunii de selecţie.

Finanţarea nerambursabilă se acordă numai în condiţiile existenţei unor surse de finanţare, proprii sau atrase, ale beneficiarului, altele decât cele provenite de la bugetul de stat, în procent de minimum 10% din valoarea proiectului.

Pentru a participa la concurs, solicitantul trebuie să depună o ofertă culturală care să conţină documentaţia obligatorie prevăzută în Regulamentul de desfăşurare a sesiunii de selecţie și să completeze anexele disponibile pe www.icr.ro.

Înscrierea la sesiunea de selecţie se va realiza prin depunerea documentaţiilor la sediul Institutului Cultural Român din strada Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, cod 011824, Bucureşti, într-un dosar, cu mențiunea: În atenţia Direcţiei Relaţii Internaţionale sau se va transmite, prin poştă, la aceeaşi adresă, într-un plic închis, cu următoarea precizare: Pentru programul CentenArt.

Termenul limită pentru depunerea documentaţiilor este 19 mai 2016, ora 17:00 (data poștei). Documentațiile trimise prin e-mail sau fax şi cele care vor fi transmise la o dată ulterioară celei indicate mai sus, prin poștă și/sau servicii de curierat, nu vor participa la sesiunea de selecție.

Relaţii suplimentare: e-mail : centenArt@icr.ro

Sursa: www.icr.ro

MFE a lansat astăzi Ghiduri ale solicitanților cu o alocare totală de 350 milioane euro

Ministerul Fondurilor Europene a lansat astăzi, 20 aprilie 2016, în vederea deschiderii liniilor de finanțare, trei Ghiduri ale solicitanților aferente Programului Operațional Capital Uman, mai precis:

Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale, intitulat „Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”;

Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome” (Obiectivul Specific 4.1. POCU).

Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate” (Obiectivul Specific 4.2. POCU).

Ghidurile specifice lansate acoperă un buget de 350 milioane euro, pentru comunitățile marginalizate aflate pe tot teritoriul țării (mediul rural si urban), având la bază o abordare integrată fundamentată pe nevoile specifice locale.

Apelul este de tip competitiv și potențialii beneficiari sunt autoritățile publice locale (obligatoriu de inclus în orice proiect), organizații non-guvernamentale și societăți comerciale.

Sursa: www. fonduri-ue.ro

Burse pentru traducători profesioniști / Rezidențe pentru traducători în formare

Institutul Cultural Român anunță lansarea unui nou apel la candidatură în cadrul Programului „Burse pentru traducători profesionişti”.

Burse pentru traducători profesionişti
Programul îşi propune o colaborare cât mai strânsă cu traducătorii profesionişti, specializaţi în traducerea autorilor români* în limbi străine. Candidaţilor selecţionaţi li se oferă posibilitatea de a traduce în România şi de a interacționa în mod direct cu scriitorii, editorii și traducătorii români, cât şi cu mediul care defineşte literatura română.

Numărul de burse: 10 (zece) burse de una până la două luni (la alegerea candidatului) în perioada solicitată de acesta.
Valoarea unei burse este de 1000/ 2000 EUR (1 000 EUR pentru o lună, respectiv 2 000 EUR pentru cele două luni, împărţiţi în două tranşe egale).
Data limită pentru depunerea dosarelor: 30 mai 2016
Durata burselor: 1-2 luni

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

– curriculum vitae, care să conţină, după caz: participări la colocvii, seminarii, conferinţe, congrese, comunicări; lucrări publicate, proiecte realizate sau în curs de realizare; alte date considerate utile de către solicitant;
– copie după actul de identitate/pașaport;
– copii ale diplomelor de studii;
– scrisoare de intenţie/proiect de lucru;
– două scrisori de recomandare.
– copie după un contract încheiat cu o editura străină pentru publicarea unei opere din literatura romană.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.
Persoana de contact: Cătălin Rogojinaru
catalin.rogojinaru@icr.ro

Notă*: Prin autori români se înțelege autori cetățeni români sau originari din România sau autori având ca limbă maternă limba română.

Rezidenţe pentru traducători în formare
Programul de rezidente îşi propune formarea unei noi generaţii de traducători ai literaturii române într-un număr cât mai mare de limbi străine, precum şi o colaborare mai strânsă cu traducătorii profesionişti existenţi. În acest sens, candidaţilor selecţionaţi li se oferă posibilitatea de a petrece în România o perioadă care să le permită cunoașterea directă a literaturii române și a mediului care o definește.

Se acordă 10 burse a câte 2 000 EUR/persoană/lună, asigurându-se pentru bursieri un număr de trei cursuri pe săptămână, cu prezența obligatorie, având drept invitați specialiști în trei domenii importante pe care cei zece bursieri le vor parcurge pe durata stagiului:

 • Introducere în limba română – noțiuni de gramatică și sintaxă;
 • Introducere în literatura română și Seminarii de traductologie.

Aceste cursuri vor avea loc la sediul Institutului Cultural Român din Str. Biserica Amzei, nr. 21-23. Menționăm, de asemenea, că acest program are în vedere asigurarea cazării pentru cei zece bursieri pe toată durata stagiului de o lună în cadrul complexului Palatele Brâncovenești din Mogoșoaia, cât și asigurarea transportului pentru cursuri între Mogoșoaia-București.

Valoarea unei rezidenţe: 2 000 EUR/persoană
Numărul de rezidenţe acordate anual: 10
Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 mai 2016
Domeniile pentru care se organizeazã evaluarea şi selecţia: traduceri.
Durata rezidenţelor: 2 luni

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a rezidenţei):
– formularul de inscriere;
– curriculum vitae, care să conţină, după caz: participări la colocvii, seminarii, conferinţe, congrese, comunicări; lucrări publicate, proiecte realizate sau în curs de realizare; alte date considerate utile de către solicitant;
– copie după actul de identitate/pașaport;
– copii ale diplomelor de studii;
– scrisoare de intenţie/proiect de lucru;
– două scrisori de recomandare.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoană de contact: Daniel Nica
daniel.nica@icr.ro

Mai multe informatii pe www.icr.ro

Sursa: www.icr.ro

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile a lansat apelul pentru propuneri de proiecte 2016 al Fondului pentru Inovare Civica

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) lanseaza apelul pentru propuneri de proiecte 2016 al Fondului pentru Inovare Civica (CIF). CIF este un program de finantare adresat organizatiilor neguvernamentale, dezvoltat in parteneriat cu Romanian-American Foundation si sprijinit de donatori privati din Romania reprezentati in special de sectorul de afaceri prin urmatoarele companii: Enel, OMV PETROM si Raiffeisen Bank.

Obiectivul programului de finantare
Fondul pentru Inovare Civica isi propune sa sprijine initiative si actiuni civice inovatoare ale organizatiilor neguvernamentale din Romania, responsabilizarea si cresterea participarii active a cetatenilor pentru a contribui la dezvoltarea comunitatii.
In acest an, Programul are doua componente: Componenta “Inovare Civica” si Componenta ”Mobilizare civica in vederea accesului imbunatatit la energie”.

COMPONENTA ”INOVARE CIVICA”
Prin intermediul acestei componente vor fi sprijinite initiative in urmatoarele domenii:
Mobilizarea si responsabilizarea cetatenilor
Actiuni de advocacy si monitorizare a institutiilor/autoritatilor publice
Educatie civica si implicarea copiilor si tinerilor in viata comunitatii

Finantarea este dedicata organizatiilor neguvernamentale din Romania. O organizatie poate depune pe cele doua componente, cel mult 3 scrisori de intentie, in calitate de solicitant sau partener, din care maximum 2 scrisori de intentie pe o componenta.
Mai multe informatii cu privire la eligibilitatea solicitantului si partenerilor se regasesc in Ghidul Solicitantului.

Valoarea finantarilor
Valoarea estimativa a finantarilor acordate va fi de maxim 60.000 Lei / proiect. Contributia proprie nu este obligatorie, dar sunt apreciate proiectele care aduc co-finantare indiferent de linie/capitol de buget.
Suma alocata pentru acest Apel pentru propuneri de proiecte este de 275.000 dolari.

Durata proiectelor
In cadrul acestui program de finantare, durata recomandata pentru implementarea proiectelor este cuprinsa intre 4 si 12 luni, dar nu exista o limitare stricta in acest sens.

Modalitate de aplicare
Procedura de aplicare consta initial in completarea Scrisorii de intentie (fara alte anexe suplimentare) exclusiv printr-un sistem de aplicare online. Doar solicitantii ai caror Scrisoare de intentie a fost selectata vor transmite Cererea de finantare cu toate anexele aferente. Detalii cu privire la aplicarea online sunt prezentate in Ghidul Solicitantului.

Termenul limita de depunere a Scrisorii de intentie este 18 mai 2015, ora 16.00.

Potentialii solicitanti pot adresa intrebari referitoare la acest apel prin e-mail, telefon sau fax pana la data de 12 mai 2016 (inclusiv) in atentia: Raluca Teodor; E-mail: inovarecivica@fdsc.ro; telefon: 021 310 01 81; fax: 021 310 01 80.

Raspunsurile vor fi transmise pana cel mai tarziu 17 mai 2016, iar intrebarile care prezinta interes si pentru alti solicitanti, impreuna cu raspunsurile aferente, vor fi publicate pe pagina de internet a Programului.

Documentele aferente prezentului Apel pentru propuneri de proiect pot fi descarcate de www.finantare.fdsc.ro.

Sursa: www.finantare.fdsc.ro

MFE a publicat spre consultare GS CS aferent cererii de propuneri de proiecte ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locala în comunitatile marginalizate din zona rurala si/ sau în orase cu o populatie de pâna la 20.000 locuitori”

Ministerul Fondurilor Europene – Directia Generala Programe Capital Uman a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locala în comunitatile marginalizate din zona rurala si/ sau în orase cu o populatie de pâna la 20.000 locuitori”.

Obiectivul specific urmarit în cadrul acestei prioritati de investitii vizeaza reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate din zona rurala si orase cu o populatie de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Toate întrebarile legate de Ghidul solicitantului conditii specifice, precum si propunerile si sugestiile de îmbunatatire pot fi transmise pâna la data de 15 aprilie 2016 pe adresa de email: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

Ghidul Solicitantului Conditii Specifice

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Ministerul Culturii a lansat Programul ACCES – instrument de finanțare pentru proiecte culturale

Ministerul Culturii anunţă lansarea Programului ACCES, instrument de finanțare menit să susțină acțiuni și proiecte culturale din următoarele domenii:

  • arte vizuale/arhitectură,
  • cultură scrisă, cinematografie/audiovizual,
  • artele spectacolului,
  • dialog intercultural,
  • patrimoniu imaterial/patrimoniu cultural mobil

Desfășurat pe parcursul anului 2016, Programul ACCES are drept scop valorificarea potențialului cultural și creativ existent la nivel național și integrarea acestuia în sfera de circulație a valorilor culturale universale.

Suma totală disponibilă pentru finanţarea nerambursabilă a acţiunilor/ proiectelor culturale din cadrul Programului ACCES este de 1.000.000 lei.

Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este de 100.000 lei.

Finanţarea se adresează asociaţiilor, fundaţiilor, instituţiilor publice de cultură şi altor entităţi cu personalitate juridică ce desfăşoară activităţi culturale.

Dosarele se vor depune la Registratura Generală a Ministerului Culturii, bd. Unirii, nr. 22, sector 3, Bucureşti, cu menţiunea „Proiect  Program ACCES  2016”.

Ofertele pot fi transmise şi prin poştă, cu confirmare de primire, la adresa menţionată mai sus, până la data de 29.04.2016.

Toate informaţiile legate de modul de aplicare pentru această sesiune de finanţare nerambursabilă, procedura de selecţie a ofertelor culturale din cadrul Programului ACCES – 2016, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor, se găsesc pe www.cultura.ro.

Sursa: www.cultura.ro

Institutul European din România anunţă lansarea depunerii de candidaturi în cadrul Proiectului de Studii de Strategie şi Politici SPOS 2016

Institutul European din România, prin Biroul Studii şi Analize, lansează Proiectul SPOS 2016 care presupune realizarea unei noi serii de studii ce urmăresc sprijinirea procesului de elaborare şi fundamentare a strategiilor şi politicilor României în perioada post-aderare.

Studiile incluse în cadrul proiectului SPOS 2016 sunt următoarele:

1.  Diplomația energetică a Uniunii Europene și potențialul dezvoltării unor noi proiecte de infrastructură
2. Relația dintre fenomenul migrației legale și piața muncii din România. Evoluții relevante, impact potențial, recomandări de politici
3. Viitorul parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite ale Americii în contextul Acordului de liber schimb dintre UE și SUA (TTIP – Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț și Investiții)
4.  România și aderarea la zona euro. Constrângeri și oportunități

Activitatea de cercetare se va derula în perioada mai – noiembrie a.c.

Toţi cei interesaţi să participe la elaborarea studiilor incluse în proiect sunt invitaţi să transmită către IER, la adresa eliza.vas@ier.ro, până la data de 10 aprilie 2016, un dosar de candidatură individuală sau în echipă (recomandabil ar fi ca echipa să nu depăşească 2 – 3 persoane) care să conțină următoarele documente, în limba română:

–    Formular de înscriere pentru candidaţii SPOS 2016.
– Curriculum Vitae în format european (model disponibil la adresa https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae/templates-instructions/templates/doc.doc)
–    Propunere de cercetare, care să includă:
– Pagină de gardă, conţinând denumirea studiului pentru care este depusă candidatura, numele candidatului/candidaților şi data elaborării documentului;
–  Scurtă descriere a proiectului de cercetare (max. 1 500 de cuvinte) din care să reiasă maniera în care candidatul/candidații intenţionează să trateze tema, structura avută în vedere pentru lucrare şi o bibliografie orientativă.

Mențiune: Nu se fac modificări la titlurile studiilor, ci se păstrează în forma respectivă, fără să fie abordate sub-teme ca propuneri distincte.

Criterii de selecţie a candidaţilor:

Criterii generale:

–    Studii superioare finalizate, în domenii relevante pentru temele de cercetare abordate;
–   Competenţe de cercetare dovedite prin studii şi articole realizate, în conformitate cu activităţile academice, de cercetare sau de consultanţă;
–    Disponibilitatea de a lucra la realizarea studiului în perioada mai – noiembrie 2016;
–    Cunoaşterea a cel puţin unei limbi de circulaţie internaţională, de preferinţă limba engleză;
–    Abilităţi de utilizare a echipamentelor TIC.

​Criterii specifice:

– Experienţă de cercetare şi/sau profesională într-un domeniu relevant pentru tema de cercetare abordată în lucrare (articole, lucrări ştiinţifice);
– Participarea în proiecte de cercetare sau de consultanţă cu finanţare internaţională sau naţională, pe domenii relevante pentru tema de cercetare în cauză.

În vederea desemnării coordonatorilor, se vor lua în considerare, în plus, următoarele elemente:

– Experienţă în coordonarea de proiecte de cercetare sau de consultanţă cu finanţare internaţională sau naţională, sau în coordonarea realizării unor studii recente;
– Experienţă în lucrul cu administraţia publică centrală şi/sau în elaborarea de politici publice.

​Evaluarea propunerii de cercetare (inclusiv arie de cuprindere şi relevanţă).

Mai multe detalii pe www.ier.ro

Sursa: www.ier.ro

Propunere de parteneriat Erasmus+, „Enhance positive social capital for developing inclusive and safe school communities” , Cipru

Departamentul de Stiinte Sociale al Universitatii din Nicosia, Cipru, cauta parteneri pentru o propunere de proiect ce urmeaza sa fie depusa ca aplicatie la cererea Erasmus+, actiunea-cheie 2 “Cooperare pentru inovare si schimb de bune practici – parteneriate strategice în domeniul educatiei si formarii”( http://ec.europa.eu/education/opportunities/adult-learning/index_ro.htm).

Proiectul propune includerea la nivelul întregii scoli a politicilor si practicilor anti-discriminatorii si colaborarea dintre personalul din scoala, parinti, profesionisti din domeniu si elevi. În special, si tinând cont de Conventia privind drepturile copilului, proiectul va aborda necesitatea de a consolida relatia dintre copii, scoala, familie si comunitate, eliberându-i pe cei mici de orice fel de violenta prin dezvoltarea unui mediu de îngrijire prietenos si social în scoli.

Titlul propunerii: “Enhance positive social capital for developing inclusive and safe school communities (Be SO CAring)”
Data limita pentru manifestarea interesului: 21 martie a.c.; data limita pentru depunerea aplicatiilor: 31 martie 2016.
Parteneri cautati: entitati cu experienta în incluziunea copiilor proveniti din minoritatile etnice, care activeaza în medii educationale cu probleme de agresiune si hartuire.

Contact pentru manifestarea interesului si detalii: dl Christos Panagiotopoulos, profesor asociat, University of Nicosia,+393467990025, +390755052666, panagiotopoulos.c@unic.ac.cy

Fisa de prezentare se regaseste în anexa.

Sursa: www.uncjr.ro