FILIT lansează apelul de recrutare voluntari pentru ediția a VI-a a festivalului

Festivalul Internaţional de Literatură şi Traducere Iaşi – FILIT lansează apelul de recrutare voluntari pentru ediția a VI-a a festivalului, ce se va desfășura în perioada 3-7 octombrie 2018.

Voluntarii vor lucra alături de echipa de organizare în perioada premergătoare festivalului şi în timpul acestuia și vor avea ocazia să interacționeze cu mari nume ale scenei culturale internaționale. Departamentele în care pot activa sunt Invitați, Logistică, Evenimente/Proiecte, Casa FILIT, Comunicare/Promovare și Resurse Umane.

Printre criteriile de selecție se numără disponibilitatea de timp, experiența anterioară și/sau cunoașterea uneia sau a mai multor limbi străine.

Voluntarii de toate vârstele se pot înscrie direct completând formularul disponibil pe www.filit.ro până în data de 26 august 2018.

În perioada 27 – 31 august 2018, voluntarii selectați vor fi contactați de către organizatori, iar în perioada 3-7 septembrie 2018 va avea loc instruirea voluntarilor.

 

Sursa: www.filit-iasi.ro 

NU RENUNTA! GO UP! – un nou proiect al asociației Zero Gravity

Asociația Zero Gravity Iași implementează în perioada august – noiembrie 2018 proiectul NU RENUNTA! GO UP!, finanțat de către Județul Iași – Consiliul Județean Iași

Scopul și obiectivele proiectului:

Scopul: Conştientizarea elevilor cu privire la importanţa, complexitatea şi funcţiile şcolii şi la implicaţiile absenteismului şi ale abandonului şcolar. Focalizarea atentiei asupra potentialului enorm detinut de copii, cu scopul integrarii cat mai facile in societate, ajutand la dezvoltarea abilitatilor compensatorii creative prin intermediul sportului in special a escaladei. Scopul acestui proiect este de a crea o astfel de alternativă și a pune bazele unei platorme fixe care să permită permanentizarea activităților din cadrul acestei inițiative.
Obiectiv 1: Asigurarea accesului copiilor cu risc de abandon scolar la servicii și facilități sportive și educaționale de calitate, care acordă atenție problemelor specifice de gen, în mod gratuit și cat mai aproape de comunitățile în care trăiesc.

Obiectiv 2: Creșterea gradului de incluziune socială și îmbunătățirea calității vieții în rândul copiilor cu risc de abandon scolar, precum și combaterea fenomenului de excludere și marginalizare în rândul acestora

Obiectiv 3: Asigurarea accesului și participarea a 20 copii aflati in risc de abandon scolar la un program de educație non-formală, de timp liber și recreativ, adecvat intereselor și cerințelor specifice

Obiectiv 4: Promovarea voluntariatului in vederea participării copiilor cu risc de abandon scolar la activități educaționale și sportive

Obiectiv 5: Creearea unui model de bune practici în vederea utilizării sportului ca metodă de dezvoltare a abilităților de viață, de creștere a încrederii în propriile forțe și de integrare socială a copiilor cu risc de abandon scolar

Beneficiari directi:

Beneficiari: 20 de copii cu risc de abandon scolar din localitatea Larga Jijia

Rezultate:

1. Reducerea absenţelor nemotivate şi a abandonului şcolar;

2. Promovarea unei atitudini responsabile ca elev într-o instituţie şi a unei atitudini pozitive faţă de şcoală;

3. Prevenirea absenteismului.

Contact:

Asociatia Zero Gravity

Zero Gravity Sala de escalada

Stradela Plopii fara Sot nr 18-22

Tel: 0734 011 115

FB: ZEROGRAVITY.ESCALADA

FUNDAȚIA CREFOP TE SUSȚINE SĂ DEVII ANTREPRENOR

Fundația Centrul de Resurse pentru Educatie și Formare Profesionala – CREFOP, organizeză Luni 30.07.2018, în cadrul proiectului Școala de Afaceri – Regiune Sud-Est un Seminar de informare, adresat persoanelor interesate de oportunitățile antreprenoriatului si institutiilor implicate in implementarea de programe pentru încurajarea antreprenoriatului local si national.

Proiectul Școala de Afaceri – Regiune Sud-Est POCU/89/3/7/105752 este finantat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 si are ca obiectiv general dezvoltarea antreprenoriatului în Regiunea Sud-Est prin stimularea inițiativei antreprenoriale în rândul a 300 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă), și prin sprijinirea lor pentru înființarea de afaceri inclusiv prin oferirea lor a unui suport financiar pentru 36 de afaceri prin oferirea de micro-granturi.

În cadrul acestei întâlniri veți putea afla mai multe detalii despre proiect, conditionalitatile de înscriere în program și veţi cunoaște masurile de sprijin furnizate (informare, consiliere, formare antreprenorială, dar și servicii suport precum consultanță și mentorat).

Mai multe detalii despre proiect aici.

Pe durata evenimentului vom aborda urmatoarele subiecte :

 • Prezentarea activităților proiectului; obiective, rezultate, parteneriat;
 • Metodologia de recrutare și selectare în grupul țint; prezentarea platformei web a proiectului ca instrument de pre-înregistrare și profilare a persoanelor din grupul țintă

Evenimentul va avea loc Luni 30 iulie 2018, începând cu orele 17:00, la Hotel Belvedere, Piata Independentei nr. 1, Braila.

Găsiți detaliile desfășurării evenimentului aici.

 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unor functii publice de executie vacante, Directia generala achizitii

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice organizeaza in temeiul O.U.G. nr. 45/2008 privind unele masuri pentru intarirea capacitatii administrative a Romaniei in vederea indeplinirii obligatiilor ce ii revin in calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, cu modificarile ulterioare in data de 09 iulie 2018, ora 10.00 proba scrisa, concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unor functii publice de executie vacante din cadrul Directiei generale achizitii.

CONDITII GENERALE:

Poate ocupa o functie publica persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege

CONDITIILE SPECIFICE:

1.    Serviciul achizitii

 • 1 post de consilier evaluare – examinare, clasa I, grad profesional superior
  • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
  • Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 9 ani
  • Cursuri de specializare in domeniul achizitiilor, conform art. 2 alin. (1) din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice aprobate prin H.G. nr. 395/2016

 

 • 1 post de consilier evaluare – examinare, clasa I, grad profesional principal
  • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
  • Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 5 ani
  • Cursuri de specializare in domeniul achizitiilor, conform art. 2 alin. (1) din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice aprobate prin H.G. nr. 395/2016

2.    Serviciul licitatii si proceduri simplificate

 • 1 post de consilier evaluare – examinare, clasa I, grad profesional asistent
  • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
  • Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 1 an
  • Cursuri de specializare in domeniul achizitiilor, conform art. 2 alin. (1) din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice aprobate prin H.G. nr. 395/2016

CONCURSUL CONSTA IN:

a) Selectarea dosarelor de concurs;
b) Proba scrisa prin care se verifica cunostintele profesionale de specialitate (in concordanta cu bibliografia afisata)
c) Interviu.

Probele de concurs se vor desfasura la sediul ministerului din Bulevardul Libertatii nr. 16, Latura Nord, sector 5 si se vor nota cu puncte de la 1 la 100. Promovarea fiecarei probe se face ca urmare a obtinerii punctajului minim de 50 de puncte pentru fiecare din probe.
Toate probele sunt eliminatorii.
Proba scrisa se va sustine in data de 09 iulie 2018, incepand cu orele 10.00.
Data si ora sustinerii interviului vor fi afisate odata cu rezultatele la proba scrisa.
Candidatii sunt rugati sa prezinte la intrarea in sala buletinul / cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII:

In vederea participarii la concurs, candidatii vor depune in perioada 26 iunie – 03 iulie 2018 (inclusiv), la Directia resurse umane a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, sediul din Bulevardul Libertatii nr. 16, Latura Nord, sector 5, urmatoarele documente necesare inscrierii:

 • formularul de inscriere completat (formularul se ia de la secretarul comisiei de concurs la inscriere, fiind disponibil si pe site-ul ministerului);
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
 • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
 • copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
 • copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.
 • precum si un dosar din plastic cu sina si o fotografie tip buletin.

Conform art. 49 alin. (1²) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, adeverintele eliberate de angajator pentru perioada lucrata care au un alt format decat cel prevazut la alin. (1^1) din H.G. nr. 611/2008 trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D la acelasi act normativ din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia actului de identitate, care se poate transmite si in format electronic, la adresa de e-mail dru@mdrap.ro.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.

Cazierul judiciar poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Persoana de contact pentru informatii suplimentare si pentru depunerea dosarelor de concurs este dna. Sburlan Gabriela, consilier, Directia Resurse Umane, numar de telefon: 0372111666, fax 0372111628, e-mail dru@mdrap.ro.

Bibliografia si informatii suplimentare sunt disponibile pe www.mdrap.ro

Sursa: www.mdrap.ro

SOS Satele Copiilor România angajează Asistenți Familiali

De peste 25 de ani oferim copiilor abandonați, orfani sau care au pierdut sprijinul parental: o mamă SOS, o familie (frații cresc împreună), un cămin protector, educație și îngrijire pe termen lung.

La SOS Satele Copiilor România dorința oricărui copil de a avea o mamă, un model, o familie, se împlinește. Aici copiii primesc afecțiune, copilărie fără apăsări, pot cere ajutor si pot striga liberi “Mama”.

Locație: București, Sibiu
Contract: Full time

De ce să aplici pentru postul de Asistent Familial?

Pentru că:

 • eşti o persoană motivată să lucreze cu şi pentru copii;
 • poți pregăti pachețele pentru scoală și pranz pentru mai mulți copii;
 • preferi să-ți planifici singur activitățile și programul de lucru;
 • te pricepi să transformi orice casă într-una primitoare;
 • poți lucra 8 ore/zi, însă ai disponibilitate și pentru un program de permanență (24 ore din 24), în anumite situații;
 • nu te pierzi cu firea atunci când un copil plânge sau țipă și ai răbdare să îl asculți și sfătuiești;
  vei lucra într-o echipă unită și vei avea parte de susținere permanentă;
 • îți dorești să ai un loc de muncă stabil, pe termen lung, și să fii o persoană de referință pentru copiii și tinerii de la SOS;
 • ai absolvit cel puțin 10 clase.

Îți oferim:
– Contract de muncă, salariu fix, tichete de masă, primă de Paște și 8 Martie, bonus de performanță, plată pentru zilele de permanență, masă asigurată;
– O zi liberă de ziua de naștere și concediu de odihnă suplimentar;
– Supervizare individuală și de grup;
– Training-uri;
– Asigurare medicală.

Vino să ne cunoaștem!

Scrie-ne la adresa recrutare@sos-satelecopiilor.ro și trimite-ne CV-ul tău sau îl poți depune direct la adresa locațiilor noastre:

Str. Hermann Gmeiner, nr. 3-7 localitatea Cisnădie, Jud. Sibiu
Calea Floreasca, nr. 165, București

Detalii la numărul de telefon: 021-668.00.90 / 0734.333.606

 

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro

27 Iunie, Ziua Internationala Helen Keller, ziua persoanelor cu SURDOCECITATE

Ziua Internationala Helen Keller este un eveniment de amploare care se sarbatoreste la nivel mondial pe 27 iunie. Helen Keller este un model pentru o lume intreaga, reusind sa inspire mii de oameni cu lectia ei de viata, in ciuda lipsei de vaz si de auz. Persoane din toata lumea organizeaza la nivel mondial diverse activitati, in scopul constientizarii surdocecitatii si apararii drepturilor acestor persoane!

Activitati similare au fost organizate de Fundatia Sense International Romania in luna iunie, in parteneriat cu 17 scoli speciale din tara, unde peste 700 de copii cu surdocecitate /deficiente senzoriale multiple, dar si copii din învatamantul de masa, s-au bucurat de ateliere creative, au interactionat între ei la diverse jocuri si exercitii, au participat la excursii, s-au plimbat prin natura, au experimentat tiroliana, au facut escalada, au calarit ponei si au aflat povestea lui Helen Keller.
Vasile Adamescu reprezinta pentru Romania un exemplu inspirational, chiar daca si-a trait toata viata in intuneric si tacere. A invatat sa vorbeasca, sa scrie, sa citeasca, sa cunoasca lumea prin atingeri, mirosuri, senzatii, devenind profesor, sculptor, autor de carti si un adevarat promotor al drepturilor persoanelor cu surdocecitate. El spune despre Helen Keller:a fost un exemplu viu ca orice este posibil. Nascuta intr-o perioada in care nu existau mari posibilitati de educare a copiilor cu deficiente senzoriale, ea, alaturi de devotata sa profesoara, Anne Sullivan, reusesc sa realizeze una dintre cele mai impresionante recuperari umane din istorie. Pentru mine, Helen Keller este un model care m-a ajutat sa-mi doresc de fiecare data sa-mi depasesc conditia. Surdocecitatea nu este o
boala. Prin aceste reusite din acest domeniu, putem observa clar ca dizabilitatea poate fi invinsa. Eu m-am obisnuit sa traiesc asa, fara auz si vedere si nu imi mai doresc sa fiu altfel. Am inteles de cand eram adolescent ca asa imi voi duce viata si nu am simtit sa imi fie greu.”
Miercuri, 27 iunie, intre orele 17:00 si 20:00, la La Firul Ierbii (Spaiul Unirii 160B), Fundatia Sense International Romania impreuna cu AMAis va invita sa experimentati surdocecitatea in cortul senzorial, sa participati la exercitii de orientare si mobilitate cu ochii si urechile acoperite si sa experimentati hartile tactile ale Bucurestiului.
Evenimentul este deschis pentru familii, copii si oameni care vor sa inteleaga surdocecitatea altfel – prin experiment si joc, iar participarea este gratuita.
Despre surdocecitate
La auzirea cuvantului surdocecitate, multi cred ca vorbim despre oameni care nu vad si nu aud deloc. Intr-adevar, exista si astfel de cazuri, insa ele sunt rare. Cele mai multe persoane cu surdocecitate prezinta o combinatie de deficiente de vaz si auz, cu diferite grade de manifestare.
Surdocecitatea este o deficienta multisenzoriala grava, de cele mai multe ori asociata si cu alte tipuri de deficiente. Surdocecitatea genereaza dificultati majore in sfera comunicarii, a accesului la informatie, in orientare si mobilitate.
Despre Sense International Romania
Sense International Romania este o organizatie infiintata in 2001 cu scopul de a imbunatati viata persoanelor cu surdocecitate si deficiente senzoriale din tara noastra. Prin programe la nivel national, fundatia reuseste cu succes sa aduca o schimbare in bine in viata a sute de persoane cu acest tip de dizabilitate.
Mai multe informatii despre surdocecitate si despre organizatie puteti gasi aici: www.surdocecitate.ro si www.sensabilitate.ro
Despre AMAis
Asociatia Metodelor Alternative de Integrare Sociala (AMAis) dezvolta prin proiectele sale tehnici si metode alternative pentru cresterea gradului de integrare sociala a persoanelor defavorizate. Initiativele asociatiei lucreaza cu mediul construit ca resursa principala pentru stimularea empatiei si responsabilizarea publicului larg privind problemele grupurilor vulnerabile, pentru a sustine un viitor #BucurestiIncluziv.
Mai multe informatii despre organizatie puteti gasi aici: www.amais.ro

Student/a la jurnalism? Participa la concurs, pentru o experienta jurnalistica la nivel european

Studentii la jurnalism din intreaga UE au posibilitatea, pana in data de 29 iunie 2018, sa se inscrie in programul Youth4Regions, editia 2018. Tinerii sunt invitati sa participe la competitie cu cele mai bune materiale, scrise sau video, despre un proiect cofinantat prin Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) sau prin Fondul de coeziune. Premiul este o excursie la Bruxelles pentru a realiza materiale despre editia 2018 a Saptamanii europene a oraselor si regiunilor –  principalul eveniment european pe tema politicii de coeziune, ce aduce laolalta numeroase personalitati politice de la nivel european, national si local si jurnalisti din intreaga Europa.

28 de studenti (cate unul din fiecare stat membru) vor fi selectati pentru participarea la Saptamana europeana. Castigatorii vor beneficia de cursuri de pregatire, la Bruxelles, pe tema jurnalismului, comunicarii si politicii de coeziune, iar cele mai bune articole pe tema Saptamanii europene vor fi publicate in pagina Directiei Generale pentru Politica Regionala si Urbana a Comisiei Europene (DG REGIO), precum si in publicatia sa periodica Panorama.

Studentii isi pot depune candidatura in toate cele 24 de limbi oficiale ale UE.

Sursa: www.ec.europa.eu

Au început înscrierile pentru a doua ediție a programului Școală de vară la UAIC

În perioada 16 – 29 iulie 2018 va avea loc Școala de vară  „Hai la facultate! Să descoperim împreună vara universitară la Cuza! – VINO la UAIC!”, adresată elevilor care  aparțin unor grupuri dezavantajate socio-economic.

Facultatea de Filosofie și Științe Social – Politice și Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași organizează  Școala de vară  „Hai la facultate! Să descoperim împreună vara universitară la Cuza! – VINOlaUAIC!”,  dedicată unui număr de 75 elevi, prioritari fiind cei care finalizează clasa a 11-a, dar eligibili sunt și cei care finalizeză clasa a 9-a sau a 10-a, de la liceele cu performanțe scăzute din țară (vezi aici lista liceelor eligibile).   Proiectul se adresează elevilor aflaţi cu precădere în următoarele situaţii de risc: provin din familii cu venituri mici, sunt discriminaţi pe baza etniei, trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există şcoli în proximitate, au unul sau ambii părinţi în străinătate, au cerinţe educaţionale speciale.

Evenimentul se află la ediția a doua, iar anul trecut  pe parcursul a două săptămâni, elevii au participat la diverse activități, cum ar fi: prezentarea ofertei educaționale și a facilităților oferite de UAIC studenților, participarea la cursuri și seminarii, activități de consiliere profesională și orientare în carieră, ateliere de lucru în domenii specifice. De asemenea, elevii au avut  avea posbilitatea de a participa la activități recreativ – sportive (jocuri de echipă, proiecții de film, concerte folk)  sau diverse evenimente culturale, dar și de a descoperi obiectivele turistice ale Iașului în cadrul unor vizite ghidate.

Pentru a participa la această școala de vară, elevii trebuie să completeze până pe data de 8 iulie 2018 formularul online de mai jos.

Școala de vară este organizată în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități, finanțată prin Proiectul privind învățământul secundar (ROSE). Elevii participanți vor beneficia constant de sprijinul personalului academic, reprezentanților asociațiilor studențești și al studenților voluntari, astfel încât să trăiască o autentică experiență studențească care să-i stimuleze să urmeze studiile universitare.

Prin organizarea acestui program se urmărește familiarizarea elevilor cu mediul academic și îmbunătățirea procesului de tranziție de la învățământul liceal la cel universitar. Participarea la această Școală de Vară este gratuită, cazarea, masa și transportul fiind asigurate de organizator. Pentru mai multe informații, puteți trimite un email la adresa marian.dalban@gmail.com.

Formularul de înscriere este disponibil pe www.uaic.ro

 

Sursa: www.uaic.ro

BeSMART – concurs de idei și soluții pentru Smart City adresat elevilor

Ești licean, îți plac tehnologiile verzi și te interesează cu adevărat cum va arăta, cum va funcționa și cât de sustenabil va fi orașul tău? Înseamnă că vei accepta provocarea concursului BeSMART, prin care GreenTech Film Festival provoacă tinerii din România să devină arhitecții orașelor inteligente ale viitorului imediat.

BeSMART este un concurs educativ, prin care este încurajată informarea și educarea tinerei generații să gândească și să propună soluții optime legate de conceptul Smart City / Oraș Inteligent.

Participanții la concurs trebuie să demonstreze o bună cunoaștere a acestui concept, ideile și soluțiile răspunzând unor probleme reale identificate în comunitățile locale și care pot fi rezolvate prin implementarea tehnologiilor verzi.

Înscrierea în concurs se poate face individual sau în echipe de lucru, de maximum 5 persoane. Participanții pot viza probleme din comunitatea locală ce țin de: școală, clădiri „verzi”, economisirea resurselor, transport eficient, comunicare, sănătate publică, educație, siguranța și altele.

Planul prezentării trebuie să conțină următoarele:

Descrierea sumară a problemei identificate în oraș/localitate;
Ce impact estimat are asupra comunității și mediului;
Propunerea unor soluții tehnologice inteligente pentru rezolvarea problemei;
Efectele benefice ale acestor soluții SMART asupra comunității și mediului;
Prezentarea va fi în format video, participanții având la dispoziție maximum 10 minute în care să convingă juriul prin coerență, claritate și competență.

Concursul se desfășoară în perioada 8 iunie – 12octombrie 2018, perioadă în care participanții trebuie să trimită prezentarea video pe adresa contact@greenetchfilmfestival.ro.

Între 15 și 19ctombrie 2018, un juriu format din specialiști va viziona prezentările și va selecta finaliștii, aceștia urmând a-și susține LIVE argumentele în cadrul unei sesiuni speciale, la DB Technology. Festivitatea de premiere a câștigătorului concursului BeSMART are loc pe 29 octombrie, la Cinema Elvira Popescu, în cadrul GreenTech Film Festival 2018, care se desfășoară în perioada 26-31 octombrie la București și la Cluj-Napoca.

Mai multe detalii despre concurs, regulament și premii, în curând. Urmărește pagina de facebook a concursului: fb.me/BeSMART.GreenTech

DiscoverEU – Europa e la picioarele tale. Fa primul pas!

Ai 18 ani? Esti gata pentru o aventura? Daca raspunsul este „da”, pregateste-te sa explorezi Europa, luand parte la initiativa DiscoverEU a Uniunii Europene. Poti fi unul din cei aproximativ 15 000 de tineri care vor primi in aceasta vara un permis de calatorie.

Profita de aceasta sansa pentru a experimenta libertatea de miscare, pentru a intelege mai bine diversitatea Europei, pentru a te bucura de bogatia sa culturala, pentru a-ti face noi prieteni si, nu in ultimul rand, pentru a te descoperi pe tine insuti.

In plus, daca tii cont si de faptul ca 2018 este Anul european al patrimoniului cultural, calatoria se anunta chiar si mai interesanta! In toata Europa au loc multe evenimente prin care se celebreaza acest patrimoniu cultural de o diversitate fantastica.

Pe durata calatoriei, principalul mijloc de transport va fi trenul. Aceasta inseamna ca vei putea admira varietatea nesfarsita a asezarilor si peisajelor de pe continentul nostru.

Pentru a-ti oferi acces la zone cat mai diverse, permisul de calatorie iti da posibilitatea de a lua si alte mijloace de transport, cum ar fi autobuzul sau feribotul. In cazuri exceptionale, daca nu exista niciun alt mijloc de transport disponibil, va fi permisa calatoria cu avionul. Astfel, tinerii care locuiesc pe insule sau in regiuni izolate au si ei sansa de a participa la aceasta initiativa.

Cine se poate inscrie?

Pentru a participa trebuie:

 • sa ai 18 ani la data de 1 iulie 2018 (adica sa te fi nascut intre 2 iulie 1999 si 1 iulie 2000, inclusiv)
 • sa ai cetatenia uneia din cele 28 de tari membre ale Uniunii Europene
 • sa introduci numarul cartii de identitate sau al pasaportului pe formularul on-line de inscriere
 • sa iti incepi calatoria intr-unul din cele 28 de state membre ale UE
 • sa calatoresti in perioada 9 iulie-30 septembrie 2018
 • sa iti planifici o calatorie de cel putin o zi si maximum 30
 • sa vizitezi intre una si 4 tari straine de pe teritoriul UE
 • sa iti doresti sa devii ambasador al initiativei DiscoverEU.

Daca indeplinesti toate aceste criterii, inscrie-te utilizand instrumentul on-line.

Te poti inscrie in nume propriu sau ca membru al unui grup de maximum 5 persoane. In cazul grupurilor, trebuie desemnat un lider. Acesta completeaza formularul de cerere si raspunde la intrebarile din quiz si la intrebarea de departajare. In momentul in care trimite cererea, liderul grupului va primi un cod pe care il va comunica celorlalti membri pentru a le permite sa se inregistreze. Utilizand codul furnizat de lider, membrii grupului se vor inregistra on-line, completand datele lor personale. Toti membrii grupului trebuie sa aiba varsta de 18 ani.

Cand si cum se fac inscrierile?

Inscrierile se fac on-line, in perioada12 iunie, ora 12:00 (CET) – 26 iunie 2018, ora 12:00 (CET). Mai intai, va trebui sa introduci datele tale personale si sa oferi detalii despre calatoria pe care o planifici. Apoi, va trebui sa raspunzi la un quiz de 5 intrebari referitoare la Anul european al patrimoniului cultural 2018 si la initiativele UE dedicate tinerilor. In cele din urma, va trebui sa raspunzi si la o intrebare de departajare, care ii va permite Comisiei sa clasifice participantii in cazul in care sunt prea multe cereri. Persoanele selectate vor pleca in calatorie in perioada 9 iulie – 30 septembrie 2018.

Sursa: www.adrnordest.ro